Sida:Nordstjernan 1859.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

31

en visserligen obestridlig sanning, att mycket som här går an, ja till och med är alldeles comme il faut, skulle hemma få en annan benämning; men i ett land, der intet skapadt känner till tvång eller ängslig möda, får man förlåta menniskorna, om de ej trifvas bland en rigorös konvenans’ fordringar på stel ordning utan lif, om de värma hvarandra i kapp med den ständigt strålande solen, qvittra gladt såsom fåglarne, och, milda och ljufva såsom vindarne här, täfla med blommorna att ständigt lysa med nya behag.

Som vårt vistande härstädes skulle inskränka sig till fyra dagar, ehuru det blef fem till följe af vindstilla den dagen vi skulle afsegla, var jag ifrig att derunder göra en utflygt till det inre af ön och taga en närmare kännedom af landet, med dess folk och natur. Jag hyrde mig derföre en kanak till bärande af mitt pappersförråd och till vägvisare, samt begaf mig, åtföljd af mina van- liga följeslagare, min fyrmörsare och två trotjenare bland besättningen, till centralpunkten för öns bergssystem. Man finner häraf, att jag egentligen blott sett en liten del af Taheiti, och här, liksom allestädes dit vi kommit och gått, blott kan redogöra för litet af dess beskaffenhet. Men detta lilla kan dock tjena som en profbit på det hela och lemna ett ungefärligt begrepp om dess egendomligheter.

Var väg gick i början bredvid hafsstranden, der bland täta busksnår, som dolde en någorlunda sumpig mark, mera enstaka kanakhus lågo strödda i midten af små planteringar af diverse grönsaker, hvilka syntes trifvas utmärkt väl. Gångstigen slingrade sig sedermera genom den mellan bergen och stranden utbredda släta jordremsan, som nästan ända till ogenomtränglighet var öfvervuxen af guavebuskar, en trädart, hvilken för icke mera än 40 år sedan blifvit hit införd och nu till den grad förökat sig, att den förqväft all annan vegetation. Man söker nu på alla möjliga sätt utrota den, för att få plats åt nyttigare odlingar, men förgäfves. Ett skäl