Sida:Nordstjernan 1859.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32

till fransmännens fiendtlighet mot dessa täta guavesnår är ock det, att under kriget mot inkräktarne kanakerne fingo i deras täta gömsel ett skyddande tillhåll, bakom hvilket krypskytteriet med fördel öfvades och inuti hvilkas labyrintiska massor de med trakten obekanta soldaterna ej vågade sig. Emellertid är guave, utom det att det framalstrar ytterst välsmakande frukter i stor ymnighet alla tider af året, ett ypperligt bränsle och kolmaterial, och afverkas nu för tiden med betydlig vinst. — Snart nådde vi «broomroad», en magnifik landsväg, som nu ormar sig kring hela ön och utgör den pulsådra, hvarigenom alla de aflägsne delarne kommunicera med hufvudorten och dess handel.

Denna broomroad torde bland landsvägar hafva få sina likar, ej blott derföre att den längs hafsstranden förer till de mest underbart sköna trakter ett jordiskt öga kan skåda, utan äfven genom sin uppkomst. Genom missionärernas lagstiftning bestämdes det nämligen, att hvarje brott mot nykterhet eller kyskhet skulle bestraffas med att lägga ett visst stycke väg, och ehuru den således bokstafligen kan kallas en «brottets väg», vandrar man den nu med icke allenast lugn och beqvämlighet, utan verklig förtjusning. Å ömse sidor utbreda skuggande palmer och träd sina rika löfmassor och sin svalka öfver vandraren; af frukter tyngde bananer och brödfruktträd, bland yppiga och bördiga planteringar och blomsterhäckar, förnöja hans ögon; och allestädes, hvart han vänder sig, utbreder sig det rika landskapet, höja sig de majestätiska bergen, medan den höga och klara himmelen hvälfver sig öfver en jord, der allt andas lycka och sällhet.

Sedan vi följt denna väg ett stycke, bröto vi åter in i guavemassorna, och följde nu en något smalare, men ej mindre god väg, tills vi efter en timmes vandring befunno oss i öppningen af en dal invid en rasslande bergström. Vegetationen började nu antaga en mera storartad prägel; väldiga stammar af den från Oahu bekanta