Sida:Om Norge.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
9

Konungen skulle äga rätt att lösa det vunna guldet och silfvret. Sedermera har i samma Edsvolds Socken anledning till Silfverhaltigt bly blifvit upptäckt, och brytningen deraf med guldverket förenad. Arbetet lär dock icke gifvit någon serdeles afkastning. Kammarherren Bernt Anker inlöste hela verket 1791.

Silfvergrufvan vid Kongsberg blef upptäckt den 16 Juli 1623 efter en nyss föregången jordbäfning, hvarvid en del af berget nedstörtade, och stycken med gediget silfver kommo i dagen. En bergstad anlades följande året och arbetet företogs för Konungens räkning. 1627 öfverläts det åt ett Bolag, bestående af 32 lotter, hvaraf Konungen förbehöll sig 8. Styrelsesättet har sedermera ofta undergått förändringar och grufarbetet drifvits med omväxlande vinst och förlust. Ehuru den förra understundom för flera år varit ganska betydlig, hade förlusten dock så uppstigit, att densamma år 1790 beräknades ifrån Silfververkets början hafva uppgått till 803,566 Rd. 38 skill. Dervid bör dock anmärkas, att afkastningen af Silfververket blifvit uträknad efter Silfver Rd., utan godtgörande af agio emot sedlar, igenom hvilket förlusten likväl i