Sida:Om arternas uppkomst.djvu/318

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
306
om arternas uppkomst.

individer af samma art äro utgångna från ett enda par, eller en hermafrodit, eller såsom några författare antaga från många samtidigt bildade individer. Bland organiska varelser som aldrig kroaseras, om sådana existera, måste hvarje art härstamma från en följd af modifierade varieteter, hvilka hafva utträngt hvarandra, men hvilka aldrig hafva blandat sig med andra individer eller varieteter af samma art, så att vid hvarje successivt stadium af modifikation och förädling alla individer af samma varietet härstamma från en enda stam. Men i det stora flertalet fall, nämligen bland alla organismer som vanligen para sig för hvarje befruktning eller tillfälligt kroaseras, hållas individerna af samma art som bebo samma område nästan likformiga genom kroasering; så att många individer alltjemt förändras samtidigt och hela graden af förädling vid hvarje stadium icke kan tillskrifvas härstamning från en enda stamfader. Jag vill förtydliga hvad jag menar: våra engelska rashästar skilja sig från hästar af hvarje annan ras; men denna olikhet och öfverlägsenhet beror icke på att de härstamma från ett enda par, utan på fortsatt omsorg vid urvalet och behandlingen af många individer under hvarje generation.

Förrän vi afhandla de tre klasser af fakta, hvilka jag har utvalt såsom företeende den största svårigheten för teorien om ”enkla skapelsecentra”, måste jag säga några få ord om spridningssätten.


Spridningssätt.


Sir C. Lyell och andra författare hafva med stor skicklighet behandlat detta ämne; här kan jag blott gifva det kortaste utdrag af de vigtigaste fakta. Förändring i klimat måste hafva haft ett mäktigt inflytande på flyttningen; en trakt som numera är omöjlig att passera kan hafva varit en allmän stråkväg för flyttning då dess klimat var olika det närvarande; jag skall derföre behandla denna afdelning af ämnet något mera i detalj. Höjdförändringar af landet måste också hafva utöfvat stort inflytande: ett smalt näs skiljer nu två hafsfaunor; sänk det eller antag att det fordom varit sänkt och de två faunorna skola nu blandas eller hafva förr varit blandade; der hafvet nu sträcker sig kan i fordna tider land hafva förenat öar eller möjligen äfven kontinenter och på detta sätt tillåtit landproduktioner att gå från den ena till den andra. Ingen geolog vill bestrida att stora nivåförändringar hafva inträffat under de nu lefvande organismernas period. Edvard Forbes framhöll, att alla öar i Atlantiska oceanen måste nyligen hafva