Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
126

visserligen riksallmänningen sammansmält till ett minimum, men finnes i allt fall ännu till någon del kvar.

För att gifva en föreställning dels om den rättsliga beskaffenheten af denna oerhörda riksallmänning, dels om den privata jordäganderättens utveckling inom ramen af densamma, skola vi därför beskrifva förloppet af ofvan berörda ekonomiska reglering till den del, som kan hafva betydelse för vårt ämne. Vi skola alltså söka att redogöra för hufvuddragen af det s. k. allmänna storskiftet i Dalarne och afvittringen i Norrland.

Storskiftet i Dalarne började i mars 1803 inom Nås socken och slutade i sept. 1894 inom Särna.

Vid företagets begynnelse, anmärka vi till en början, funnos sällan bestämda rågångar hvarken mot angränsande landskap eller emellan inom landskapet varande socknar eller byar. I ena som andra fallet befunnos rågångsutstakningar och gränsbestämningar nödvändiga. Sålunda omtalas såväl gränsregleringar mellan å ena sidan Äppelbo[1] och Malungs[2] socknar i Väster-Dalarne och å andra sidan Värmland som ock å ena sidan mellan Rättviks, Boda,[3] Svärdsjö och Envikens[4] socknar och å andra sidan socknar i Gestrikland och Helsingland.

Emellan de storskiftade socknarna själfva voro gränserna ännu obestämdare. Ingen af öfre Dalelagets socknar torde före storskiftet kunnat påvisa en bestämd gräns. Också föranledde socknarnas stridiga intressen i berörda hänseende ofta tvister och mödosamt åstadkomna förlikningar.[5]

  1. 1823 öfverfördes 40,000 tunnl. skogsmark till Karlstads län. Se Adde: »Anteckningar rörande Storskiftes- och Afvittringsverket i Dalarne» Sthlm 1895, s. 25.
    1862 d. 28 mars godkändes gränsreglering emellan Äppelbo o. Vermland. A. a. s. 29.
  2. 1848 utstakades Malungs rågång mot Värmland och kompletterades följ. året. Adde a. a. s. 61 o. 62.
  3. 1829 up gicks rågången emellan Boda och Alfta. Adde a. a. s. 48.
  4. 1833 höllos sammanträden för rågångsregleringar emot Bollnäs, Ugglebo och Ofvansjö. Adde a. a. s. 65.
  5. Adde a. a. s. 9 (Nås rågångar), s. 13 (Flodas rå mot Grangärde, Gagnef och Leksand). s. 17 (Bjursås rå mot St. Kopparberg, Svärdsjö, Leksand och Åhl), s. 18 (delning af en skogstrakt, som på grund af Kungl. Maj:ts dom d. 26 maj 1829 öfverförts fr. Rättvik till Bjursås). s. 20 (ägoutbyten emellan Gagnef samt Åhl, Leksand och St. Tuna). s. 23 (rågångsreglering emellan Åhl å ena sidan och å andra Leksand, St. Kopparberg, Aspeboda och St. Tuna), s. 38 (d:o emellan Leksand och Järna), s. 53 (d:o emellan Sollerö samt Mora och Venjan), s. 56 (ny rågång emellan Mora och Sollerö), s. 62 (rågångsreglering emellan Malung och Äppelbo), s. 65 (d:o emellan Svärdsjö och Sundborn) s. 75 (rågångarna mellan Lima samt Särna. och Älfdalen sägas vara obestämda), s. 17 (kartläggning af Svärdsjö och Bjursås pretentionslinjer uti den tvist de hade med hvarandra om rätta skillnaden i skog och utmark vid Marnäs by) m. fl. st.