Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
59

marken göra nyodlingar utan »någon sone eller gunst» till de gamla byarna. Och hvar som sökte förhindra någon »at bygie nye heman eller hugge Swidier» utan skada för gamla bolstäder blef saker till 40 marks böter.[1]

Den fria ockupationsrätten var emellertid svår att begränsa, såsom framgår däraf, att ännu Konung Gustaf Adolf måste förbjuda bönderna i Norrland att »försvara Konungs allmänningsskog längre ifrån byen än halfannan mijl».[2]

Samma regler som för Norrland tillämpade Gustaf Vasa jämväl för Dalarne, Värmland och Dal. Sålunda medgafs, »att rödie och vptage Skoger och Ödensmarcker j Dalarne»,[3] och i en af de för Norrland åberopade stadgarna afses jämväl uttryckligen Värmland och Dal.[4]

Att kronans äganderätt till allmänningarna i mellersta och södra Sverige var svårare att genomdrifva ligger i öppen dag. Men äfven här har säkerligen goda ansatser gjorts, äfven om det ofta skedde under form af förbud mot eller fordran på uttryckligt tillstånd för nybyggesanläggning. Sålunda se vi konungen 1549 förbjuda frälsemännen att tillägna sig nybyggen å »kronans allmänningar i Småland».[5] Tillstånd till nybyggesanläggning medgafs så väl allmänt som för särskilda fall. Så t. ex. fingo enligt K. Br. d. 4 mars 1535 nybyggen upptagas å »konungens och kronans allmänningar» på Holaveden af hvem som helst. Och enligt K. Br. d. 16 febr. 1542 fingo trenne bönder tillstånd att göra intagor emellan Boda och Gränge i Tuna s:n. Belysande i berörda hänseende är äfven, att Bälinge häradsboar dömdes 1542 att böta 161½ marker 15 pr »för en almenning the hade fördållt».[6]

Den vanliga formen för kronans öfvertagande af allmänningarna eller delar däraf var emellertid fridlysning och det fridlysta områdets utmärkande med parktaflor.[7]

  1. K. Br. t. Norrland d. 20/4 1542, K. Br. d. 4/4 1546 o. K. Plakat d. 19/4 1555.
  2. K. Br. d. 10/6 1626 i Väster Norrlands läns Kongl. Brefbok.
  3. I förteckning på d. 16/2 1542 utgångna bref uppgifves, att öppet bref af antydda innehåll utfärdats (Gustaf Vasas Regist.)
  4. K. Plakat d. 19/4 1555.
  5. K. Br. d. 9/2 1549.
  6. Saköreslängden f. Bälinge h:d i Uppl. H. 1542 n:r 11.
  7. Enl. skogskommissionens dom, afsagd i Alingsås d. 6 Aug. 1692, ang. Ryrs skog, underkändes kronoombudets påstående, att skogen vore kronopark och icke allmänning på den grund, att »den icke blifvit inbegripen med parktaflor eller fredkallad för jakt». (Kam. Ark.)