Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
85

eftersökande och bearbetande af stenkolsfyndigheter d. 28 maj 1886 stenkol är föremål för koncession.

Nu kan man uppställa den frågan: har någon del af djupområdet genom den nyare lagstiftningen undandragits grufverättsordningens omedelbara inflytande och eo ipso öfverförts till den för ytområdet gällande rättsordningen?

Besvaras den frågan jakande, har tydligen å ena sidan ytområdets rättsordning fått en räckvidd, som den förut icke haft, liksom å andra sidan djupområdets rättsordning blifvit till omfånget för sin giltighet i betydlig grad inskränkt.

Besvaras den åter nekande, blifver följden den, att rättsordningen för djupområdet väl måste anses bibehålla sitt forna omfång, men att den undergått förändring i afseende å sitt innehåll.

Frågans besvarande tarfvar en närmare utredning.

Vi hafva redan förut anfört, att föremål för inmutningsrätt äro de mineralfyndigheter, som innehålla: malmerna till ett antal bestämdt angifna metaller jämte »svafvelkis, magnetkis och grafit». Vi benämna dem djupområdets inmutbara ämnen.

Föremål för koncessionsrätt äro däremot stenkolsfyndigheter jämte vissa eldfasta leror.

Utan att det är någonstädes uttryckligen och allmänneligen uttaladt, anses härjämte jordägaren (å kronojord innehafvaren) äga brytningsrätt till alla andra inom djupområdet förekommande fasta ämnen.

Vore det nu så, att de inmutningsrätten och koncessionsrätten underkastade ämnena å ena sidan och jordäganderätten tillkommande ämnen å andra sidan voro belägna hvardera för sig inom individuellt och objektivt bestämbara rum, skulle det utan tvifvel finnas skäl för antagandet, att de delar af djupområdet, som innehöllo jordägaren tillkommande ämnen, numera icke vidare vore af den för djupområdet gällande rättsordningen beroende.

Men så är ingalunda förhållandet.

Föremålet för så väl inmutarens och koncessionsinnehafvarens som jordägarens rätt uti djupområdet är nämligen på förhand okändt samt objektivt obestämbart.

Det är på förhand okändt, ty man kan ej veta, om och på i

hvad sätt det förekommer vare sig i norden eller södern, östern eller västern af rikets djupområde.