Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3

i ty fall nytt förbud enligt samma paragraf icke beviljas, innan fem år förflutit från det förras återkallande. Förbud, som meddelats enligt 4 §, må ock återkallas, där det finnes icke vidare vara ur skogsvårdssynpunkt behövligt.

När förbud återkallas eller den tid, för vilken förbud enligt 4 § meddelats, gått till ända, skall det område förbudet avsett uteslutas ur den i 5 § andra stycket omförmälda förteckning.

7 §.

Vad här ovan i 1 och 2 §§ är om bärplockning stadgat skall jämväl äga tillämpning i fråga om plockande av vilda blommor, örter eller svampar samt insamlande av tall- eller grankottar från marken eller från fällda träd eller vindfällen.

Konungens befallningshavande äge, när anledning därtill enligt 4 § förekommer, meddela förbud för allmänheten att tillvarataga sådana naturalster, som nu sagts, och gälle i fråga om dylikt förbud i tillämpliga delar vad i 5 och 6 §§ stadgat.

8 §.

Över Konungens befallningshavandes beslut i fråga, som i denna lag avses, må klagan föras hos Konungen inom den tid, som i allmänhet är bestämd för överklagande av förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut.

Utan hinder därav att beslutet överklagas skall detsamma lända till efterrättelse, intill dess annorlunda må varda bestämt.