Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


på thet han framdeeles skal få Gläde aff thy. Ty een wijs Son frögder Fadren/ men een Galen skemmer sijn Moder. Är tijn Dotter icke blygsam/ så hålt henne hårt/ på det hon icke skal bedrifwa något Ondt/ medan hon så frij är. vers:10 Itt agalöst Barn warder owyrdigt/ såsom een otam Häst. När man tuchtar sijn Son/ bedröfwer man sina Owän/ och glädier sine Wänner.

Och besee ytterligare thet heele Capitelet/ så ock något uthi det 7. 16. 22. 28. 37. och det 42. Cap: Sådant får man tijdeliga begynna/ så snart Barnen kunna skönia ther uppå. Homines nihil agendo male agere discunt.[1] Och effter alle Menniskior komma Syndafulle aff Naturen til Werlden/ så kunna doch lijkwäl månge Odygder på någon tijdh fördölia sig/ så länge the äre späde och unge; Lijkwäl är ibland alle andra thesse twå/ som först låta förmärckia sig/ hwilcke ock äre the äldste och förnemligste/ them ock GVDH kan minst lijda/ nemligen/ Högferden/ såsom är Sathans/ Harm och Bitterheet eller Wrede/ såsom är Cainsk/ hwilcke sedan/

  1. "Män(niskor) som inte lär sig något alls, lär sig att göra ont" (Cicero)
hwar