Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

hwar the icke blifwa wäl borttagna strax uthi Begynnelsen/ alle andre Odygder och Synder effterfölga. Therföre måste man här förekomma Högferden i Tijd/ och införa uthi then staden igen Sachtmodigheet och Kärligheet/ som först hielper at bereeda Wägen till allahanda Dygder/ at the framdelis kunne sökia och finna ther Herberge och Rum. Och hädan effter/ som tå åldren och Wetet kan wäxa med Lärdom/ Tucht och Förmaning/ icke uppå åhr effter annat/ så länge then Tijden warar/ och the gå under Läre-åhren/ uppå thet at såsom Kroppen och Lemmarna taga till/ måge the ock få förkofra sig uthi Fromheet/ Tucht/ och ädelige gode Seder/ effter såsom gode/ fromme/ Gudfruchtige och förnumstige Föräldrar och flijtige och trogne Præceptores wäl finna Tijdh/ Sätt och Mått ther till/ huru thet skal tillgå/ och therföre icke aff nöden är/ härom något wijdare thenne gången/ så mycket unge små Barn tillkommer. Men för them som numera äre komne till Åhren ifrån 12. eller 14 till 18. eller 20. Kunna läsa och skrijfwa/ hafwa lärdt theres Catechissmum. Ty at för alt Ting är thet uppå Gudfruchtigheeten med Vngdomen tillagdt/ begynnandes/ ock så framhållandes såsom thet högste och förnämligeste Wärck/ tådan sedan then Föräldrarna till Glädie/ och them till godo/ alle gode Gåfwor långwarigt Lefwerne/ Ynnest/ Ymnigheet/ Wälsignelse/ lycksaligh

Wäl-