Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Roo och Hwijlo.


Säfwa och Hwijla i rättan Tijdh/ så mycket Naturen rätteliga kräfwer.

Then Tridie är en Calender/ som uppåminner en/ hwad förnemligast hwar Månad kan menigst skee heela Åhret igenom/ hwilcken författat är effter Uplandz Lägenheet/ kunde och wäl flere ärenter sättias till medh/ odch medan/ Åhren äre icke alla lijke tijdige till gröda/ och förskiuter sigh stundom något/ som gores skal then ene Månaden in uthi then andre/ så är ock icke heller Lägenheten så/ at man kunde hafwa Rättelse nogh effter thenne Calenderne i alla Landz-endar här uthi Rijket. Therförr kan thenne Tafla icke heller drabba ellestaädes så lijka till/ uthan hwem som wille hafwa annorstädes något Gagn aff sådana Calender/ then måste någorstädes för andra/ eller achta Tijden och ärenden effter Landzens Lägenheet. Ty thet är medh Sädes-tijden/ så och medh annat meera fast annorlunda ofwan Skogh än nedan.

Januarius.

Een gammal Plägsedh hafwer warit/ at hwarken hugga eller föra något Wirke aff Skogen emillan Jwl och Trettonde Dagen.