Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Wälferd och Saligheet kommer. Elliest all Förhoppning/ all Vmsorg/ Möda och Arbete som wändes ther uppå/ fåfäng och förtappad. Ther uppå må man läsa Syracidem uthi det 1. 2. 3. 4. 6. 15. 24. 34. 41. och 50 Cap: Hwad som tå Qwinkön tillkommer/ hålles sedan det till allehanda konstige och wackre Gerningar at lära och kunna. Så ock under tijden at låta see/ weeta och lära Koka/ Baka/ Bryggia/ Spinna och Wäfwa/ och andra nyttige Bohags-stycker/ uppå thet at när the framdelis sielfwe skola sittia för Boo/ och få een hoop owetigt Folck at fåås wedh/ måge the tå sielfwa weeta/ lära och underwijsa andra/ så till at beställat och görat/ som thet bör ware. Och medan Jungfruelig Prydning icke allenast står uthi dageligigt Smycke/ reene och sköne Kläder/ som them lijkwäl wäl ståå/ och them bör hafwa/ uthan myckit mera uthi Snällheet/ Fromheet/ Tyste/ Blygsamme/ Tuchtige/ Jungfruelige/ Skickelige/ Stadige och alwarsamme Låter. Så måste thesse både Deelarne/ som är Gudfruchtigheeten och Kärleeken/ Ödmiuckheet emoot Föräldrarne/ med liufligit och wenligit Taal och Vmgänge/ med Wänner och Fränder och andre fölgas åth.

Med Mankönet wil det hafwa thenne Meeningen/ At när the äre komne till then Ålder och Weeth/ at the hafwa lärdt theris Catechismum & Grammaticam och at the hafwa lagt sig ifrån Barnsliga Låter/ weeta

sig eff-