Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then Fierde är hwar Dagz och Wekos Beställning och Gerning.

Och ändoch thet är aldeles/ såsom CHRIstus sielff säger/ at hwar Dagh hafwer sijn egin Omsorgh medh sig/ och thet är nogh/ at hwar Dagh hafwer sijn Plåga. Så woro fuller Naturen beqwemligare och thet bästa Sätt/ at man icke sätter eller skrifwer sigh någre ärender före/ till at beställe/ förr än then Dagen och uppå then Tijman thet kunne behöfwas/ ther man elliest och tå straxt kunne komma ihog. Så hnder lijkwäl offta så/ at man antingen förgäter thet/ som tå mäst och först giordes behoof/ eller ock blifwer så fullhogse uppå thet ärendet/ eller thet till at at beställa/ at man ther uthöfwer förgäter alt ther andra/ och således blifwer försummat/ och kallar så ther ärendetin uppå en annan Tijdh och Dagh/ som mindre kunne gifwas Tillfälle och Lägenheet till at beställa ther något om. Therföre kunne icke wara ogagneligit/ at man satte sigh en wiss Ordningh före/ hwad man wilke komma ihogh/ och beställa hwar Dagh för sigh/ och heela Wekan igenom; Föllo ock sedan något nytt och fremmande till medh/ thet funne ock sitt Rum. Sådan skick at sättia sigh före/ ther uthi må man hwar Dagh betänckia sijn Lägenheet/ effter såsom man hafwer Tillfället/ och hwar kunna falla sigh beqwemligast/ eller ock fölgh thetta effterföliande sätt.