Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
9.
förste Deel.

sig effter som tå Åledren kan wara till/ ibland Folck och elliest höfligen till at förhålla/ så at hwarcken uthi Seder eller åthäfwor/ Taal eller Gerningar hoos them något Grofft eller Ohöfligit finnes/ uthan Gudfruchtigheet/ Ödmiukheet och Ähresamheet beblandat med Tuchtigheet och Stadigheet/ Tå är thet Tijdh/ at the sedan komma sig fram till någon meera Fullkommeligheet/ som tienar till Wijssheet och Förståndh/ hwilcket skeer igenom thesse try effterfölgande Medel/ nemligen:

1. Wijse Menniskiors Taal.
2. Nyttige Bökers Lässning.
3. Och Landz Förfarenheet.

Hoo som nu kan hafwa Lust till att sökia effter Weeth och Förstånd/ tå äre thesse try then närmeste och geneste Wägen ther till.

Then andre Deelen.

NV äre twäggiehanda Saker till Politie och Krijgzbruuk/ så at hwilket aff thesse Tw/ som mäst och först will wara för nöden/ Tå måste een Adelsman sig fram för andre ther uthi bruka och finna låta. Och både thesse Deelerne hafwa sine Species, och månge äre

the/
B