Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

the/ så at ehwem som sig fram för andre sine Wederlijkar ther uthinnan med ähra och Gagn will see och bruka låta/ then måste först myckit hafwa läsit/ hördt/ seedt och förfarit/ och hafwa itt godt Ingenium, alt sådant wäl til at begrijpa/ behålla/ och sedan uthi rättan Tijdh weeta till at bruka; Han måste ock lära kenna sig sielff/ och weeta hwad hans Complexion och Natur kan fördraga: Och thet kan man någorlunda förmärckia/ först ther uppå/ at man achtar/ hwar till man mäst och stadigt hafwer Hugh och Willie. Sedan hwad Minnet och Kropsens Förmögenheet kan tillsäija/ och framdeles hwad Håldh och Lycka ther fölger med. Och then som således weet fliteligen at sökia öfwa och bruka sig uthi thet/ som sielfwe Naturen förlänar hielp till/ ware sig hwad som hälst wara kan/ then öfwergår ther uthi lätteligen alle andra/ som then Gåfwan icke hafwa uthaff Naturen.

Och effter een Adels Person för andre bör myckit weeta/ så måste han och tijdeligen begynnat/ och är icke nogh at man kan besittia sin Häst och styra sin Glafwen/ eller skiuta sine Bösser uthaff/ (ändoch then Deelen hörer ock till Saaken/) Men till at kallas och hållas för een rätt och fullkomligh Aulicus eller Hoffman/ then måste först wara wäl underrättat och brukat uthi flere ridderlige öffningar/ såsom är uthi Ryckiande/ Springande och