Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Fechtande/ Tärnerande/ Rennande/ Stäckinde/ och hwad som meera kan wara tienligit till Wijgheet och Syrckia/ som man kan få uthaff Wanan/ antingen til Tijdfördrijff Skämt eller Alfwar.

Ther näst skal man ock wara Sinnrijk/ Snäll/ Snarrådig och Wälltalande/ ich wäll wara lärd och underwijst uthi alle Gudfruchtige och Mennisklige Dygder; Så måste han ock hafwa någon Förfarenheet uthi the Siu frije Booklige Konster; Kan thet icke blifw så fullomligit för andra öffningar skull/ såsom thet kunda förhindra/ så är thet lijkwäl något ibland hware Styrckie/ såsom een Aulicus ingalunda kan wara föruthan/ som man kan förstå ther uthaff/ at ingen kan blifwa något Wälltalande/ Artes discendi[1] i föruthan. Så måste ock mäst hwar Man höra/ hwar til Arithmetica tienlig är; är ock Menniskiligit/ och een Aulicum höfligit/ at han hafwer Förfarenheet uthi Musica, på thet honom icke måles åsne öron/ såsom thet skedde Midas,, then ther dombe åsnan bättre hafwa sungit än Nachtergalen. Geometria tienar til Krijgzsaaker/ til at ansee Dalar och Högder/ ther man will bestalla/ belägra och beskiuta Slott och Städer; Och Astronomia, till at föresee och undwijka hårde/ onde och olycksamma Constellationes, Storm och Owäder.

Och effter nu till ther första/ här effter förmält

  1. "förmåga att lära"