Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

warder om nyttige Bökers Lässning. Så skall man thee weeta/ at Werlden är full aff Böcker/ om allehanda Ting/ som Menniskiligit Förnufft hafwer kunnat uptänckia/ författa och begrijpa/ och äro icke alle gode/ effter såsom Ecclesiastes skrijfwer uthi thet 12. och senaste Cap: Så måste man uthwälia sig the aldrebäste och förståndigeste Authores som man hafwa kan/ at läsa uthi: Ther uthaff någre här effter förtächnade äre; Inartibus discendi och uthi alle andra Artibus liberalibus, finner man ingen bättre/ tydeligare och klarare hafwa skrijfwit/ som förståndeligare är till at läsa och författa/ än Philippus Melanchton.[1] Will man kunna lära tala godh och reent Latijn/ så må man offta och flijteligen läsa in Colloquiis Erasmi Roterodami.[2] In Terentio,[3] Cicerone,[4] Quintiliano,[5] och in Salustio.[6] Wil man weeta thet som mäst och högst wil wara förnöden hwad Gudh är/ och hurulunda han hafwer sig welet uppenbare/ huru GUDH hafwer älskat Werlden/ och gifwit sijn eenfödde Son dödelige Menniskior till Förlåssning ifrån Helfwetit och then Ewiga Döden. Hwad GUDH wil hafwa giordt och låtet/ huru han wil wara bedin/ tiänt/ ährat och dyrckat/ och hwad för Omsjkifftelser wij hafwa till at förmoda och wänta effter thetta förgängeliga Lefwerne/ Tå må man ther om besee then H. BIBLIA och andre fromme Gudfruchtige Mäns och Theologer

  1. Philipp Melanchthon
  2. Verk av Erasmus av Rotterdam, se originaltext på latin på Wikisource
  3. Terentius
  4. Cicero
  5. Marcus Fabius Quintilianus
  6. Sallustius (engelska Wikipedia)