Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
19.
tridie Deel.

allestädes lijka säkert/ ty thet hender offta/ at hans Förwantar eller Wänner hafwa många Owänner och Fiender på fremmande Orther/ som han inthet weet uthaff/ them han lijkwäl kan niuta ondt åth/ och komma uthi Fahra/ antingen till Lijfwet/ eller uthi långwarigt Fängelse/ sig för stoore Penninge Summer till at lösa/ såsom thet skedde med Herr Carl Gera/ och Jöran Sparre/ the såte länge fångne/ och måste för stoore Penninge Summor lösa sig/ och mångeflere är så i Hand gångit.

Therföre är det myckit för Nöden/ säkerst och bäst/ at man håller sig så oförmärcht/ såsom man kan bäst/ serdeles ther man icke är wiss ther uppå/ at man hoos thes hullare och bättre Wänner/ ther med kan Täringen offta blifwa thes mindre/ och wara sådan Fahra föruthan/ och ther hoos få see sig före/ at han icke allenast therföre drager åstad/ at han kan förslumra sine ägodelar/ och komma så sedan igen såsom then förtappade Sonen giorde/ Ty sådant kan man alle Dagar wäl komma til wäga med Hemma/ uthan Wandrande.

Så blifwer ock thet ibland Folck mera hållit för Galenskap än berömligit/ uppå fremmande Städer at ösa thet uth för andre och Obekände/ och sedan bota then föga ähran igen/ med Armod eller tiggiande: Uthan man skal komma ihug/ at så snart man hafwer skutet Båten ifrån Landet/ så är man ock skild ifrån Wisthuuset och tå

får
C ij