Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27.
tridie Deel.


Then som nu wil wara berömd/ ährat/ wyrdat/ och uthaff månge myndighe Menniskior myckit affhållen/ then samme får först sökia effter Wijssheet och Förstånd/ hwilcket Naturen och itt godt Ingenium för sig allena icke wäl kan komma till wäga/ uthan med Hielp/ genom sådane Sätt och Medel/ som förtalde äre/ och lägga så sitt stadige Arbete/ Möda och Flijt/ öffning och Bruuk till med/ och bedia på GUDH om Nåden/ Wälsignelsen och god Lycko ther till/ så kan man i så måtto uthrätta något godt/ och ther till är Menniskians Hugh och Wilie/ effter som ock til förende then förste rätte Wägwijsare och Ledsagare. Then som ock tå icke wil fölia fram/ uthan ledes ther widh/ och tröttas uppå halfwe Wågen/ och så heller wil wara sådana Omaak föruthan/ och hielpa sig med menigt Förståndh/ then får ock icke låta sig förtryta at blifwa wid ringe och menige Mans Säten och Anseende; Then måste lyda/ och låte sig regera uthaff andre/ ehuru ringe the tå wara kunde/ som mera weeta; Therföre råder ock förmanar Syrach uthi det 6. Capit:
Syr:6.
v. 18. 19. 20. 21. 22
Käre Barn/ Lät lära tigh Wijssheet ifrå Ungdomen/ så warder een wijss Man af tig: Ställ tig in till henne/ såsom then ther plöijer och såår/ och förwänt effter hennes Gode Fruchter.

Tu
D ij