Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Rådh och Hielp/ ther elliest alt Menniskeligit Hopp uthe är Effter såsom Psalmisten Psal:50.
v. 15.
säger: Ropa til mig i Nödennes Tijd/ så wil jag hielpa tig/ och tu skalt prijsa migh. Alt thet i bedien Fadren i mitt Nampn/ skal han gifwa eder.[Joh:16.
v. 23.
Med många flere sådana ORd och gode Lyfften/ som man mångestädes öfwerflödeligen finner i Skrifftenne; Och om thet icke så skeer/ som wij gerna säge/ Ty GUDH weet fast bättre/ hwad oss är gagneligit/ än wij sielfwe. Iccke får man häller sättia GUDH Tijd och Mått före/ lijkwäl är wäl wår åkallan icke förgäfwes och omsytz/ uthan kommer på sidstonne med Hielpenne/ önskandes ock wäl uthi sinom Tijd.

Öfwer alt thetta här/ faller ännu itt före/ såsom är Medicina, Ther een Herreman uthi fremmande Land wäl kan blifwa förskonat med at göra sig någon Huffwudbråck före. Men här uthi Swerige fattas både Apotheek och Doctores/ måste man förty ibland see sig Tijd ther till/ hurulunda man ock kan få någon Förfarenheet ther uthi/ så myckit honom för andre företalde Saker skuld/ kan wara möijeligit/ på thet/ at när Siukdomen påfaller/ antingen honom/ eller någon i hans