Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

förestå/ ther hörer Weet och Förnufft/ och ther hoos inthet ringa Omaak eller Dageligit Arbete til; Och är een synnerlig Gudz gåfwa/ hafwa Lycka och Lämpa/ till at gå thet wäl igenom/ så at man kan skaffa ther Gagn medh.

Nu är det med itt Hwsshåld något när skickat såsom med een Eeld/ hwilcken som förtärer och förminskar alt thet som honom föda skal/ och så snart Werden/ och thet fattas/ som han kan lefwa uthaff/ så förfallnar han och slocknar uth med alle: Altså går thet ock til här med/ at then som icke wil låta sitt Hwsshåld förtära sig sielfft/ och blifwa så mindre eller slätt till inthet/ then måste hafwa ther Åhuga före/ huru och igenom hwad sätt/ man icke allenast kan råda så myckit till/ som Dageligen wil åthgå/ uthan ock så myckit mera/ at man ther uthöfwer kan komma uthi något godt Förrådh/ til månghanda nödtofftige Delar/ som Bohaget och Gagnet kräfwer/ hwilcket ock inthet kan wara så swårt och tungt/ at thet kan ju wara möijeligit/ at komma till wäga/ thger man elliest will see sig wäl om uthi Tijd och Tijma/ och bespöria sig med andre gamble Bohagz-Män/ om thet man icke weet sielff/