Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

och sedan läggia sitt egit Omaak och sijn Flijt ther till medh/ och så göra som the giordt hafwa/ och bidia så Gudh om Wälsignelse/ så går man rätt om med Saaken. Och sådant will inthet seendt wara uppå tagit/ förty ther will ock Tijd till/ ty skal man ock tijdeligen begynnat/ medan man nu karsk/ ung och helbregda är/ och hålla så fram ther med thet längste man kan och förmår/ uppå thet/ at när ålder/ Soot och Siukdom påkommer/ eller man elliest tränger till något/ antingen för sig sielff/ sine Barn/ eller andre/ at man tå finner något uthi förrådh ther man kan göra uthaff. Thet är een ährlig Menniskia tungt och blygeligit/ at lijta till een annan: Och är fast bättre sielfwer hafwa/ än Syfter att bidia.

Sägh icke uti titt Hierta/ jagSyr:11. v. 26 hafwer nogh/ huru kan thet feela mig. Du Lather/ gack bort til Myron/ seeProv:6. v. 6. 7. 8. 9. 10. 11. uppå hennes Seder och lär/ Endoch hon ingen Förste/ Höffwitzman eller Herre hafwer/ Tillreder hon lijkwäl sitt Brödh om Sommaren/ och