Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then Förste Delen.

Thenne förste Deelen innehåller/ huruledes Bohaget bör wara skickat/ och icke allenast wid Macht hållet/ uthan ock förmerat och förbättrat blifwa.

Alle Hwshåld/ borde wäl så wara skickade/ stode ock fuller bäst/ at hwar Hwssherre eller Hwssfru sågo til sitt Stånd/ och hölle sig ther effter. Men effter månge kunna wäl wara uthi slijka Stånd/ och lijkwäl uthi fast olijka Förmögenheet/ så får man först meera see ther effter/ hwad och huru myckit man uppå thet när masta kan hafwa och förmå uthi een Summa/ till wiss Ränta och Inkomst/ ther man skal lefwa uthaff/ och sedan ther hoos öfwerwäga/ uthräckna och förslå/ så myckit man uppå thet nogaste fram Förrådh göra kan/ huru stoor och myckin/ Åhrens wissa Uthgifft och förtäring/ ther emoot wil belopa/ Så Uthgifften ifrån Upbörden/ hwad som tå kan wara igen uthaff Upbörden/ thet hafwer man tå at lägga sig till Förrådh och Gagn. Finnes Uthgifften lijka hög med Upbörden/ så står thet Hwsshåll uppå Ewentyr/ Lycka och Olycka. Men är Upbyrden mindre än Uthgifften/ så är thet Husshållet allaredo uppå fall; Och uthan man finner ther Boot uppå uthi Tijd/ så blifwer thet aldeles till inthet; Och kommer thet först ther till/ at man måste låna och borga/ så står man noga före/ at man icke skiuter effter med Jordegodzen/ och sedan