Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Herresäten till med/ och blifwer thet tå uthe med then Slächtenne.

Sådant til at förekomma/ får ingen göra sig sielff något blindt Förhopp/ achta sijn Inkomst förmehra/ än hon kan göra fyllest till/ och Utgifften ringare/ än hon blifwer/ tänckandes/ som mången lijkwäl gör/ GUDH föder oss wäl. Man skal icke söria för MorgonDagen; Och gör så uthi Lättia och Oachtsamheet inthet mera til Sakenna/ uthan bedrager sig sielff ther med: Therföre måste man bruka Weet och Förnufft/ som för är sagdt/ och Summera och förstå alt thet som man kan tänkia/ kunna komma sig til Upbördh/ och laga så sijn Uthgifft ther effter/ så at man sträcker icke Foten länger än Skinfällen räcker/ och man finner sig til Upbyrd/ tå är ju Uthgifften wiss nogh.

Först/ hwad som will til Rijkzens Rusttiänst/ så frampt man therföre icke är synnerlig befrijat: Som är för hwarie 400. Marck wiss Ränta/ een wäl-uthrustad rijdande Hoffman till at hålla/ effter som Priviligeriena innehålla/ hwad then kommer till at bekosta itt heelt Åhr igenom/ thet warder uthi thenne Book; seneste och ytterste Deel föliandes. Sådan måste man förestå/ hwad och huru myckit man hafwer behoof till Inkiöp om Åhret/ uthi alleahanda Spannemål/ Kött/ Fläsk/ Fisk/ Smör/ till een heel Åhrs Förtäring/ så ock til Salt/ Humbla/