Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
54.
Then Andra Bookens

Bohaget hafwer månge Hindringar/ som thes Tilwäxt/ Förbättring och Wälfärd förtaga. Ibland thesse äre the förnemste/ som företalde äre/ therutöfwer kommer ock understundom til med osytne och otrogne Händer/ otijdig och oachtsam Utghiffe/ Fråsserij/ Dryckenskap/ Dobbel Slöserij/ Oachtsamheet/ Lättia och Försummelse. Emoot så månge/ hafwer Bohaget icke flere än twå trofaste Nödhielpare och Fordrare: Then förste är Weeth och Arbetsamheet med Förnufft/ rättwisligen uthi någrahanda ährlig måtto ideligen kunna sökia sin Näring/ och ther igenom kunna ökia och förbättra sitt Hwsshåld. Thet andra är Sparsamheet/ i thet man weet/ när man skal gifwa/ och när man skal hålla igen/ och weeta at gömma och hålla sitt tillhopa.

Uthi förstonne hafwer icke warit flere än tw Sätt Minniskiomen til Näring/ som man förnimmer uppå the twå Adams sönder/ Cain och Abel, then ene brukade Jordenna/ then andre Booskap/ Men sedan Menniskian föröcktes/ och thesse twå Medel äre bleffne Werldenne förtrånge/ hafwa the söckt och funnit på flere sådana sätt/ sombliga hafwa tagit sig före at regera öfwer Land och Folck/ sombliga hafwe arfft/ kiöpt eller förtiänt sig till Godz och Gårdar/ ther the hafwa hafft theras Uppehälle uthaff/ och sine ögodeelar förmeerat och förbättrar/ sig och sitt Folck ther igenom til thes bättre Underhåld och Förswar. Ther emoot hafwa ock een Part måss tiäna/

blige