Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

somblige til högre ämbete/ somblige til Nidrigare/ somblige til menigt Tiänst-folck/ een part uthi Krijg och Örlig/ til Land och Watn/ och åther somblige till menigt Arbete/ och hafwa ther sitt Underhåld uthaff. Någre Förmögne hafwa hafft theras Penningar uthlånte till wissa Tijder/ uppå Ränta; Een stoor Deel hafwa söckt sin Näring och Bärning med Handel och Wandel/ kiöpande och säljande/ Till Land och Watn; Somblige med flijtigt Studerande uthi lofflige och Booklige Konster; somblige uthi Andelig/ och een Part uthi Werldzlig måtto/ Meenigheeten ock sig sielff till godo; Någre hafwa gifwit sig til Bergwerck at bruga/ och somblige Skogar/ somblige Jachter och Fiskeri/ Och een stoor Deel hafwa lärd kunna konstige/ eller andre menige ämbeten ther månge andre skola lijka til/ och ther aff hafwa the söckt sin föda; Går ock nu dageliga så till/ at GUDH hafwer rijkeligen begåfwat Menniskian/ genom thesse och flere gode Sätt/ till at föda sig wäl uthaff/ hwar hon ock sielff will låta Hiernen/ Händerna/ Möden och Omaket til med; Thet må nu så wara rördt/ för then Orsaken skul/ at man må rätt komma ihug/ at effter the tu förste Sätten/ nembliga Åkerbruuk och Boskapz-skötzel/ icke nu göra Saken wäl tilfyllest: Therföre äre thesse föreskreffne Punckter förtecknade/ uppå thet at man må see och betänckia/ hwilke/ och huru månge/ hwar ther aff/ effter sitt Kall och Stånd/ til sijn Nödtorfft/ kan hafwa Tillfälle och Lägenheet/ at taga till.