Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
63.
andre Deel.

hålla månge och onödtorfftige Gästebud/ men när Gästebud skole hållas/ tå skal thet skee öfwerflödeligen/ doch icke kräseligen för then menige Man/ uppå thet then icke skal knorra/ och begära sådan Spijs alltijd.

Onyttigt och öfwerflödigt Folck skal man icke heller föda widh Gården/ och serdeles the som fåfänge och tienstlöse wela wara/ uppå thet the icke onytteligen förderfwa andra med sig/ och the som man will och kan behålla/ them skal man låtahålla medh stadigt Arbete/ så at man förwänier them icke till Lättia och Tredska/ icke heller håller månge onyttige Hundar i Gården. Artigh och wacker Bygning höfwes een Adels-Person/ uppå thet han sedan må blifwa achtat och hållen för thet man är; Doch icke förmycket wijdh stoor begrijpen/ eller förkostelig/ uthöfwer theras Förmögenheet och Höfwa/ ty elliest wil then Bygningen wänta een annan och rijkare Herre.

Therföre skal hon hafwa sijn rätta Proportion, Högden effter Längden och Bredden/ Ingången makelig/ och Rummen wäl ordinerade effter eens Mans rätta Tarfs Fatebwr och annat Innedömme/ skal ock uthi lijka måtto wara skickat/ effter samma sätt/ såsom Bygningen är till/ så at icke sompt är förmyckit kosteligit/ uppå thet/ at thet icke skal synas/ antingen uthaff Obetänkande och Fåwidsko heller Fremmande wara sammankommet.

Hästar/ Harnisk och Wärior/ them må een

dels-