Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

särdeles för hwar slags Manfolck och Qwinfolck/ så ock hwad thesse Rijkers Lägenheeter och Förmögenheeter lijda och draga kunna; Men effter at thet will falla här alt förlångt/ ty låter man ock nu så här widh blifwat. Ther näst skal man ock see til/ at man lägger icke för stoort Frwentimber eller anna myckit Qwinfolck och Manfolck till/ uthöfwer theras rätta Nödtorfft och Höfwa/ effter som lijkwäl the Gamble tillförenne giordt hafwa; menandes at the kunde sättia them alle så myckin Sysla före/ till at uthrätta/ som wäl skulle kunna göra fyllest/ emoot then Bekostning/ som man skulle wenda ther uppå/ hwilkit doch inthet warit hafwer eller blifwa kan; Förty/ medan mölnaren sofwer/ löpwer myckit Watn fåfängt. Och hoo gitter och orckar taga sig thet Omaket före/ at achta så enkannerliga ther uppå. Så wanckar ock nu uthi thesse Tijder mång långwarig Feber och Siukedomar/ så at man offtast hafwer minste Hielpen/ när som hon mäst och bäst behooff görs/ och uthi med er Tijdh går tå lijkwäl Tijden fram medh Maat och Dryck/ Löön och Kläder/ och hafwer ther inthet före/ effter som Förfarenheeten medghifwer. Therföre finner man ock mångestädes hoos stoore och myndige Herrar uthi främmande Landh/ the som för sådane Orsaker skuld/ hålla fast ringa Folck uthi theras Hoff. Och må thet nuså wara nogh sagt om thet andra Stycket/ At man allenast thet achtar/ at såsom