Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ägodelar wela medh Förnufft wara sammansanckade/ så wela the ock meth Wett och Beskedeligheet Tijd ock till rätta Tarff utghifwne och uthdeelte warda; Doch skal man lijkwäl hafwa then åthskildnat/ at än tå Girugheet och Fråsserij äre emoot hwar andre/ så äre the wekne långt ifrån Dygden/ uppå bäggia sijder/ och ther något Gudfruchtigt och ährligit Hwssfolck lijkwäl hafwer någon Platz/ tå måste Sparsamheet och Återhåld hafwa sijn rätta Stick och Mått.

Then Tridie Deelen.

OCh medan ingen Menniskia är skapat eller född till Werldene/ för sijn egen skuld/ uthan GUDH till at dyrkia och ähra/ och sijn Nästa till gagn och godo/ så när ock ingen ung Adelsman wara så heem-kär och boo-fiken/ han måste iw än tå låta bruka sig uthi Konungzlige och Förstlige Hoff/ framför annat menigt Sälskap Sittia för Rådh och Rätta/ och wara medh uthi Uthfärdh/ och uppå andre Resor. Ty får ock nu till thet Tridie thet Fölge medh/ genom hwad Medel och Sätt thet låsast och medh minsta Hufwudbråt och Omack thet kan till gå/ Så at sådan hans Frånwaro icke sacknas förmyckit/