Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

thet uthan Rijketz Förderff kan hafwa något Bestånd uthi Längden. Och för thenskuld wore uthi Tijdh nyttigt till affläggias. Uthi wåre Föräldrars tijdh hafwer uppå alle sådanne Delar warit Stadgar och Ordning/ Huru/ widh hwad sätt thet skee borde. Uthi Keysaredömet hafwa the ock hafft Leges sumptuales.[1] Blifwa ock än mäst allestädes uthi the stoore Städer wid Macht håldne/ uppå thet at Förmögenheeten må ibland Folcket blifwa/ så at the som gerna wela achta sitt bästa/ hafwa något hålla och förswara sig medh/ så at the icke skola synas göra thet alt förmyckit; Och the som äre förwetne/ och wille ingen gifwa effter/ måste hålla åter till theras egit Gagn. Och ändoch nu sådant är gammalt/ och hoos oss slett affkommit/ skulle lijkwäl Herremän och Frwer wara härföre warnade/ förty ingen skadeligare Odygd kan finnas uthi heela Bohaget/ som onytterligare och stillt-tigande mera kanförskingra än thenne; Och effter hon hafwer sin Orsaak uthaff Odygd och oweten Högfärd/ så är ock Högfärd then äldste/ och een uthaff the förnämligaste och störste Synder/ som GUDH för ingen deel kan lijda; Och är therföre inthet till at tänckia/ at GUDZ Wälsignelse skulle wara ther hoos/ med mindre än all Ting skeer till måtteligheet och uthi Gudz-fruchtan. Här om wore nu fuller mera till säijande/ Hurudan then rätta Adelig Prydning borde wara/

  1. På svenska är den vanligaste termen, "överflödsförordningar". För ett exempel från 1664, se Kongl. may.tz Stadga och Påbudh, Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande widh Adelige Troloffningar, Gästebudh, Barndoop och Begraffningar