Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
68.
Then andre Bookens

förmyckit/ och sådant kanskee uthi tweggehanda måtto. Först/ At man hafwer alle the förenämbde ärender/ såsom een Huss-herre eller Frw dageligen måste hafwa uthi Hugen/ till at betänckia uthi någre wisse Waflor upskriffne/ och them som offtas besee och öfwerlöpa. Ther uthaff kan man uthan Qwaal och wijdt Betänckiande/ straxt komma sijn Nödtorfft så mycket bättre ihug; Hwilke Taflor eller Täcnkeskriffter här effter/ på thet seneste/ följandes warda. Ther näst ock til thet thet Andra/ At såsom Smeden brukar Tänger/ för thet han icke will bränna sina Händer/ så får man ock lägga Arbetet och thet största Omaket på en godh/ förståndig och trogen Fougde. Säll är then/ som en sådan finner. Nu äre Tillsynesmän menigt twäggiehande slagh; Then ena Parten äre stille/ illkloke och Egen-nyttige. Thet andre Sälskapet äre eenfaldige/ seenfärdigt och försumligt. Thesse twå förenämde till at bota/ will thet först wara aff nöden/ at tillsäya honom/ som Befallningen hafwa skal/ hwad hans Fougde-löön mera skal för andra/ för sijn Trooheet/ Flijt och Omaak/ som han måste hafwa/ och sedan låta inventera och skriffwa honom i Händer/ alt hwad han skal hafwa at råda uthöfwer: Undantagandes thet/ såsom Herren och Frwen (som ock förnöden wara kan) weta hafwa sig sielfwe under theras egit Lååss och Nycklar förbehållit.

Ther