Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Tbet näst skal man göra honom en godh och klar Underrättelse/ om hwad hans rätta Kall och ämbete kräfwer/ och huru han skal gå thet wäl igenom/ och sedan läggias Wijte widh/ om han tager ther uthi framdeles Egin/ Nyttigheet/ Dryck/ någon Lättia eller Försummelse före/ at sådant aff hans tillsagde Löön skal blifwa honom först affkortat/ och han sedan/ som Lagh och Rätt är/ tillbörligen straffat warda. Ther uppå må man/ antingen Munteligen eller Skriffteligen hålla honom Meningen före/ widh thetta effterföliande Sätt.

En Fougtes eller Befallnings-mans rätta Kall och ämbete är thet/ at han skal hafwa Wårdnat/ Acht och Tillsyn/ om alt thet som Herren eller Frwen hafwa betrodt honom: Thet the icke sielfwe kunne hafwa Tijdh eller Tillfälle till/ at laga och beställa om/ såsom theras Gagn och Nödtorfft kräfwer.

Ther näst och till thet andra/ At han så kan förestå Herrens eller Frwgens Afwels-gård och Bohag/ at the kunna hafwa ther Profit/ Nytta och Gagn uthaff/ och både thesse Deelar wäl till at uthrätta/ står mäst ther uppå/ at Fougten är Drifwande/ Arbetsam/ Flijtigh och Trogen.

Hwad som then förste Punchten tillkommer/ at Jodegotzen och Räntan må kunna blifwa förbättrade och icke förmindskade/ ther om måste Fougten hafwa sådan acht