Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

och Tillsyn/ så wäl med Torpare/ som medh heela Hemman/ at hwar Bonde faar wäl medh Gården/ åkren/ Gärdet/ Dijken/ och wäl medhfaren i rättan Tijdh/ hafwa godh Hägnat/ och icke låta Skogen förgå Engen/ uthan heller rödia Skogen undan/ ich taga meera in. Och uppå thet att man kan komma ther theste bättre till medh/ och uthi så måtto förbättra sijn Herres eller Frus ägodelar/ måtte man wäga een Måltijdh Maat och en Tunna Ööl uppå/ och medh thet samma Ett/ Tu eller Try Hielpe-Dagzwercken/ antingen till Swedie-fall eller Engia-rödning och Wed-hugning/ thet ock then Bekostning kunde löna fyra eller dubbelt igen; Sedan kunde man fly sig een Torpare uppå/ eller elliest förmera Engiarne/ ther uthaff blifwer åhrliga Räntan/ uthan synnerlig Kostning/ widh macht hållen/ föröckt och förbättrat.

Ther ock olyckeligen så kunda hända/ at något Hemman blefwe bränt uthaff Försummelse/ så finner man fuller/ hwad Lagen säger ther om. Nu kommer thet uthaff Wåde/ eller ock något Heman lågo elliest obrukat och öde/ tå skola the andre Landbönderna/ som liggia i samma Rätterlagh/ eller elliest icke förlänge ther ifrån/ hielpat up igen/ till at bruka Åker och Engh/ eller ock läggia andre thertill/ ther igenom blifwer sådant Hemman theste förr uptaget/ och uthi medler Tijdh/ blifwer mäste