Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Delen af Räntan behållen. Och effter thet är godt/ at försambla Spannemål/ när gode Grödesåhr äre/ uppå thet man kan hafwa något uthi Förrådh/ när hårde åhr kunne komma/ eller elliest så behoof görs/ at taga till/ och man lijkwäl icke så hafwer Hwss-rum ther Såden kan liggia obrunnen och wäl förwarat tillstädes/ och frij för Råtter och Ohyror. Ty skal Fougden see ther till/ at medh hwilcke Hemman/ som någon myckin godh åker-Jordh finnes/ at han kan medh lämpa och godh Ord komma whar Bonde ther till/ at Så hwarthera ett Tunne Landh tillgodo/ aff Herrens egin Sädh/ thet som gode Bönder offta göre andre/ som the äre intet plichtige/ allenast för ett godt Ord skuld/ til wilies. Wil man ock ther emot qwitta Bonden tw Dagzwercken ther uthi/ så hafwer Bonden Skäl/ och Herren sit Skäl näst Gudz Hielp behållet och föröckt. Ther icke så Tillfälle wore/ at thet så kunde tillgå medh Korn/ Rogh eller Hweete/ at thet måtte tå skee med något Lijn eller Hampa så mycket som thet tå wara kunde/ at man hade än tå Gagn ther aff till Fiskerede eller annat.

Een trogen och flijtig Fougde kan uthi mångahanda måtto föröka sijns Herres och Hwssbondes Rända/ uthöfwer alle åhrlige Utskylder/ sampt medh thet som nu sagdt är/ så ock ther igenom/ at han hafwer Underwijssning/ Rättelse och Hielp ther till aff Laghbooken/ och serdeles