Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

uthi Bygninge Balcken/ när han wil see then wäl och flijtigt igenom/ och fullföliat/ föruthan andre höge Lagebrot/ Sakefall/ såsom wäl undertijden kunne draga så myckit sielfwa Hufwud-räntan. Nembligen Hwsesyn/ Humblegårder/ Galen Hund/ Dijkande-Åker/ börande Trää/ owan Boskap/ wälfaren och giöddan Åker/ Broa-syn/ Bastelöpe-Skogh/ Gärde-städie/ Foder-nööt/ icke sälia Fodret ifrån Hemmanet/ röddan Engh/ Eke och Hasel-skogs Eeld/ goda Gerdz-Gårdar/ Tiliehugge/ Wargeskal/ Oqwedz ordh/ Förtaal/ Slagsmåhl/ Oliudh/ och annat sådant mera. Doch skal Fougden hafwa then Beskedeligheet/ at hwad han hafwer stgoor Saak eller Lijten medh Bonden/ tå skal han ingalunda låta sig förnimma/ at han antingen för Lust eller Afwund skuld hafwer Wilie till at sökia Saak/ uthan hwad elliest göra måste för Rättwijsan skuls/ effter han ock eliest icke annorlunda wäl kan stå til Swears medh: Han skal ock elliest en bitterliga gifwa Bonden Bannor eller hård Ordh/ uthan med Sachmodigheet/ Alfwarsamheet näpsa hans Feel och Brott/ och ställa sig lijka som han hade Ömka och Medlijdande medh honom/ håll honom före gode gamble Dannemäns Exempel/ råda honom at tage sig effter them/ och bättra sig/ doch icke the