Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

mindre sökia uth Saak-fall/ thet nämmaste han kan.

Hwad som hälst Bonden wil hafwa falt at föryttra/ ware antingen Hästar eller Boskap/ Huder eller Skin/ Smör eller Talgh/ Spannemål/ Rogh/ Hwete eller Malt/ Ärter eller Humbla/ Fruch eller annat sådant/ that skal Fougden så beställa/ at ther blifwer Herren först tillbudit för skäligh Wård/ och icke uppå thet dyrese/ effter Bonden hafwer Huuss och Jord aff Herren/ hafwer man något igen som Bonden kan tiäna/ annat än rede Penningar/ så må man ther medh förnöija honom. Hafwer ock Herren icke sådane Partzeler sielff behoof/ så hafwer han än tå sijn Winning ther uppå/ till at låta föryttra thet på een annan Stadh/ och hwar Bonden thet icke så gör/ eller ock Fougden tager ther sielff Försummelse före/ och så icke beställer om alla Deelar som förtemält är. Så hafwer Herren orsaak at sökia uprättelse för then Skade som ther uthaff komma kunne/ och än tå sökia Boten för Förbudh.

Så skal och Fougden komma ihugh/ at thet är icke fåfängt sat uthi Lagh Booken/ at Afradt bör wara uthe om Thomas-Mässe för Jwlen/ ey får Bonden förr hålla sin Jwla-högtijdh ther uthaff/ Tå står thet äfwentyr han kan komma sitt afradt eller Lantgille något wäl från sigh. Therföre ska, Fougden taga thet uthi tijdh och tima/ förr än thet kommer