Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Drögzmål uppå/ Och Bonden sedan beder Dagh ther uppå ifrån then ene tijden then andre sålänge Herren måtte tå Borga honom thet til Åhrs/ eller och länger. Så får och Fougden underwijsa och lära sådane Land-Bönder som intet sielfwe kunna achta sigh/ at icke hålla månge Gästebudh/ eller förslösa them uthi Städerne.

Ty thet är först Hemmanet til skada och Förderff/ uthan wele the hålla Gästabudh offtare än the göra Bröllop eller Barnsööl. Tå skola the spara til then tijden teh wela hafwa Höö och Korn i Hwset/ eller och the wilia hafwa hielp til at hugga och föra Timber/ fälla Swedie Land/ Rödia wägar/ tå görs ther Bondens sielff Gagn medh/ och Hemmanet förbättras. Han skal ock icke låta sig nöya ther medh/ at han weet hwadh Land-boen hafwer för Hws i Gårder/ uthan och på then Tijden besökia Bonden och han skal see til medh Ägorne/ huru thet står til/ som ibland annat allaredan något ther om förmält är/ så lagat/ at inge ägor gå undan Godzen/ som Herren eller Fougden kunne hafwa Häfd uppå utah theras Wett och Wilie/ elliest heter thet icke förmera sins Herres Godz utahn förminska/ hwilkit hoos en godh och trogen Fougde icke bör kunnit blifwa. Och till Beslutet hwadsom nu förberrödt är/ och uthu thetta stackote Begriipet/ icke hafwer kunnat författat blifwa/ och lijkwäl kan bespörias/ och någon tijdh uptäckas/ thet han kan göra sitt Herskap till