Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
75
tridie Deel.

willie/ godo och gagn medh/ ther skal han alltidh hafwa både hagh och wilie till/ och ther uthi intet omåk/ antingen Natt eller Dagh förtryta eller hindra låta.

Then andre Delen/ at Herrens eller Frwens Afwel/ Boo och Bohagh må kunna blifwa förestädt/ at the och uthi lijka måtto kunna hafwa ther gagn och fördeel uthaff. Ther om måste Fougten achta thesse effterföliande Stycker.

Först skal han hafwa åhuga för alt hwadh som heela Bohaget kräfwer. Therföre skal han sin sigh förståndige åkermän/ som wäl weet at låta reda Jorden till/ at komma alla handa Sädh ther uthij rättan tijdh/ och weeta huru mycket som Sådt blifwer/ och hwad som Gudh gifwer ther uthaff/ när som thet är afftröskadt. Ingen Gödzeel är Åkren bäter/ än then som Hwsbonden bär sielff nedh under sina egne Fötter. Hwadh som upbärs medh Afradz spannen/ och hwadh som sändes till Qwarn/ och man låter Mälta/ ther bör wara öfwermälning uppå.

Skal han och ihug komma huru lägenheten/ och huru stoor Afwelen/ och huru månge Bönder ther tilliggia/ til Ährligh Dagzwercke/ och ther effter weta till at förstå/ huru månge Hion han kan hafwa till at bedriffwa Gårdzens Arbete och Tarff medh. Och therföre skal han see till/ at han kan på stemne tijden behålla så mycket godt Lege

folck/
K ij