Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
76
Then Förste Bookens

folck Dränger och Qwinfolck/ om honom något elliest fattas som här kan til rätte Nödtorfft hafwas behoof/ och icke flere/ och gifwa them Skådie-Peningar på Hand/ och när Åhret är uthe/ at han gifwer them theras förtiente Löön/ effter som han är blefwen öwereens/ när han stadde them/ och ther medh sättia hwar och en sin Dagesysle och Gerningh före/ så at hwar Weet sitt Werck aff/ om Afftonen tilförne/ hwadh som Dagen ther effter göras skal/ så at ingen är ledigh/ orckelöös/ och utan Arbete i Gården/ som Helsan hhafwer/ och så hållat fram heele åhret igenom/ undantagandes Söndagen och Högtijdz-Dagar. Hwadh han här uthöfwer kan eller måste hafwa/ til Arbetz-folck uthi Gården/ medh them måste han hafwa samma lagh/ så at hwar Weet/ hwadh the göra för Maat eller Dryck och Löön hwar Dagh/ och så hållat heela Åhret igenom.

Framdeles skal man och thet weta/ at thet är intet nyttigt ibland störste Parten/ aff thet menige Hwsfolck/ at gifwa them så myckit och/ fara så wäl medh them/ som man kan/ så äre the Lägre alle otrijfne/ försummelige och än undertijden wäl otrogne till medh. Thereföre måste Fougden hafwa theste grannare och nogare tilsyn medh them. Och såsom hwar och en sielfkrafder är/ och weet til at fordra hans Löön/ Maat och Dryck/ Hws och Läger och annat sådan.