Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Så hafwer Fougten twert om ingen Rätt och skääl/ till at kräfia både tildeligh och seendt/ medh godo och ondo/ thet som them bör göra Herren eller Fougten till lydno och hörsamheet till gagn och godo igen.

Och lijka som man skal icke slagga mera Folck tilsamman/ än som man kan sättia fyllo och hafwa till Gårdzens Nödtorfft och gangs behooff/ så skal och icke heller Läggias någon then Boskap uppå/ som medh Gårde icke wäl wil trijfwas. Icke heller mera Boskap aff hwart sitt slagh/ än som han kan weta Rådh at uppehålla/ och Föda them wäl fram till åhrs.

Och effter all tingh wil hafwa sin Tijdh/ så Fougten/ Skrifwaren eller Redeswennen Wäckie up Folcket till Arbets/ om Morgenen när Klockan är widh 4. När Klockan är wid 7. Tå Skola the hafwa Frukost/ Middagz Måltijdh widh 12. Aftonmåltijdh widh 3. Och effter thet at Arbetet faller sigh annorlunda om Wåren än om Hösten/ annorlunda om Sommaren än om Winteren/ annorlunda för Middagh/ och annorlunda effter. Ty skal han ställa/ Arbetet än både Arla och Serla/ såsom the fyra åhrs tijder behagat till Nytto och Gagn fordrer och kräfwer. Skal han hwar Dagh komma ihugh/ hwart slags Boskap som hafwer Foder/ Watn och Rycht behooff och han doch intet bedas och twå gånger om Dagen/ Affton och Morgen sielff see till/ huru thet rychtas och