Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

gifwes/ at godt Rycht icke fattas/ och Foret icke ohuldeligen medhfares och spilles/ Herrans öga gör Oxan Feet. Skal han och til thet minste en gångh om Dagen/ och hälst om Morgonen/ fara hwart rum igenom/ thet som någon Gerningh hafz/ så wäl i Mangårdh såsom i Stallet/ uppå thet han seer hwad ther görs/ och at alle städes renligt och wäl tillstår/ skal han och som offtast hafwa tillfälle och tijdh/ fölia Arbets-folcket effter på Footen/ i Hwsen/ och Markenne/ och Stundom uthe på Siön/ och drifwa uppå Folcket/ så at the äre Fougten ingestädes och ingen tijdh antingen uthe eller inne owetandes/ ther medh hlles Folcket medh Råddhoga/ och går Arbetet theste bättre fram.

Item skal och sees till medh Maalningh/ Mältning/ Brygning/ Bagningh. Och serdeles huru thet skal Maatredas hwar Dagh/ så at för Folckit thes bättre hälst reenligen och wäl till pyntes/ effter som Dagen och Tijden tillsäger/ at man icke tager Godt och gör ther ondth uthaff/ eller elliest osytligen och otrooligen medh handlas/ och kommer tijt thet bör och rät skal. Sammalunda see till hwadh ther görs i Logen/ at Såden blifwer wäl aftrysken i rättan tijdh/ och Halmen lägges affsijdes/ till thes man behöfweren serdeles för sigh/ then man skal Täckia medh/ och then försigh som skal för Boskapen/ och Säden kommer wäl och reenligen i Laderne.