Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

uth widh Wester-haffwet. Item Bröd/ Ööl/ Smör/ Salt/ Spijk/ Jern/ och annat till att låta byta sigh Fisk före till thes man kan sielff låta Fiskia. Slachterijet bör skee i rättan tijdh/ förr än thet lijder för långt in på Hösten at Nätterne blifwa långe/ Kalda och Wåta/ och skal skee uthi fult Ny/ ty tå äre då både Maat/ Talgh och annat drygare/ och see wäl till at all tingh rätteligen medhfatres och intet förkommes/ göres Kötkorfwar/ förwares Sylta och Talg/ Köitet insaltas och sompt uphängias och rökes/ Hudarne spetes och torckas eller saltes. Alt thet som han kan weeta och Tårckia at kunna komma sigh till upbördh/ antingen uthaff Afwelen af Fisket eller någon Åhrlig wiss eller owiss Ränta/ ther skal han mana uppå både uthi tijdh och otijdh/ at han kan thet få innan theres Låås och Nyckel/ och see till at han intet annat inkomma låter/ än thet som godt och doger till at förwara. Och sedan wäl och rättwijsligen mäta/ upwäga och Skrifwa låta/ och medh sådnna godh försyn och Sparsamheet åter igen uthgifwa/ så at han kan/ så mycket mögeligit är/ hafwa behållet något till Öfwerlops till at förbättra sitt Inventarium medh/ sin Herre eller Frw till gagn och gode aff then Åhrs Inkomst. Så Uthgifften till Löön och uthspijsningh kan wara ringare än Upbörden/ och så lagat at när Åhret är omkring gångit/ at han kan antwarda sin Herre Åker och Engh/ Huus och heele Bohaget bättre