Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-02.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


samlingen befintliga, porträtterna i hel figur; synnerligast den, som föreställer Gustaf Wasa såsom Konung.

Dessa eller andra detalj-anmärkningar må godkännas eller icke: det hela skall säkert af alla anses för ett arbete af stort och ovanskligt varde. De farhågor för konstalstrens yttre bestånd, dem man, med afseende på hårdheten af vårt klimat, med skäl hyst vid detta första försök, att hos oss begagna fresco-målning på en plats utan eldstad, hafva allt mer och mer försvunnit; och anledning är för det hopp, att murarna, som hunnit att på 500 år behörigen torka, ej skola antaga fukt, särdeles under de försigtighetsmått, som för detta ändamål vidtagits.

Här vore äfven stället att nämna, det Chor-fönstrens målning med inbrända färger, i det gamla Göthiska maneret, skall vara i fråga. Också äger Akademien i Prof. Waij en artist, som visat, att denna konstart ännu har lyckliga idkare; hvarom några i Konst-Föreningen härstädes, för ett par år sedan, företedda arbeten lemnat vitsord.

Efter bekantskapen med dessa allmänna anläggningar och försköningar, bör man söka en dylik med de mera enskilta, — de nya Nations-Salarne. De äro belägna i den delen af staden, som kallas Fjerdingen, fordom den minst aktade, nu kanske den mest ansedda,[1] liksom West-End i London. På Sysslomans-gatan, som numera går fram ända till det nedanföre Konsistorii-huset belägna S:t Eriks Torg, träffar man först, till venster, Smålands Nationssal. Det lilla huset var tillförene Klockare-boställe, utan anspråk på utseende; det har nu, under arkitekturens vackra yta, blifvit ganska täckt och smakfullt. Inredningen är lika nätt och ändamålsenlig, som för ögat angenäm, och i den smala, men prydliga samlingssalen finner man, i båda ändarne, gipsbyster af Linné och Thunberg, jemte en afteckning af det åt den senare uppresta monument på Japan; på väggarna hänga porträtter af Ödmann, Thunberg, Rogberg m. fl. af Småländska Nationens högaktade medlemmar, målade af Sandberg. — Götheborgska Nationsbyggnaden — den äldsta af alla nybygda Nationssalar — är för närvarande den anspråkslösaste, och ehuru den äger ett, äfven af Sandberg måladt porträtt af Prof. Grubbe,[2] begifva vi oss genast till den strax derinvid belägna, verkligen praktfulla lokalen för Upländska Samhället. Liksom de öfriga prydd med trägårdar, har den en åbyggnad, som är utmärkt vacker och stilfull, och den har, för öfrigt, en anordning, som röjer smak och skönhetssinne. Den glada och rymliga salen är stundom samlingsplats vid smärre högtidligheter, äfven utom kretsen af Upländska landskapets ledamöter. Huset är gammalt (tillförene svarfvaren Strandmans); men i den väl beräknade arkitektoniska omskapningen kan ingen se det. Anmärkningsvärdt är, att ritningen till så väl Smålands som Uplands Nations-byggnader, hvilka båda skulle hedra den vackraste plats i Hufvudsladen, blifvit uppgjord af tvänne medlemmar af samma Nationers vid Akademien vistande ungdom. — Närmast intill ligger Vestmanlands och Dalarnes Nationssal. Icke utmärkt genom sitt byggnadssätt, har den så mycket mer värde genom sin icke obetydliga samling af porträtter. Man finner der Rudbeck (Atlanticans författare), Stjernhöök, Stjernhjelm, Benj. Höijer, Joh. Ol. Wallin, m. fl. utmärkta män. Stället är utomdess försedt med ett större bibliothek, ett fortepiano, o. s. v.

Nationssalar, på detta vis inrättade, böra blifva en angenäm tillflyktsort för de särskilda delar af den studerande Korpsen, hvilka, genom enskilta vänskapsförhållanden och minnen på hembygden, naturligen skola sluta sig närmare till hvarandra; de böra jemväl blifva medelpunkten för bildning och humanitet i allmänhet. Student-sången, som är en af det Akademiska lifvets behagligaste företeelser, skall ock härigenom utveckla sig i en ädlare form; endast bör man önska, att de enskilta föreningarne icke skola ge anledning till färre samlingar i massa, hvilka sistnämnde utan tvifvel utgöra det för Universitetet egentligen karakteristiska i denna del.

Hvad för öfrigt Tonkonstens nöjen angår, har man i Upsala för närvarande ofta tillfälle att deraf njuta, på de musikaliska Soiréer, som i Gillets lokal några gånger i månaden gifvas af "Sällskapet för Musiköfningar," hvilket består af Amatörer, till större delen bland den Studerande Ungdomen. En afton då, helt nyligen, författaren af dessa rader hade nöjet att bevista en reunion af detta slag, uppfördes en simfoni af Mozart, en piano-komposition, en chör samt en bas-aria med chör ur Trollflöjten, jemte tvenne nya ensemble-stycken för sång, komponerade af Prof. Geijer. Tvenne i Hufvudstadens högre kretsar kända och värderade sångerskor prydde aftonen med sina talanger.

I bildande konst har — utom hvad härom förut är omförmäldt i anseende till målningar och arkitektoniska arbeten — Upsala gjort en stor acquisition i Linnés sköna bildstod, — den kanske utmärktaste manliga staty af Byströms hand, värdigt prydande den Botaniska Trädgårdens rymliga och smakfulla sal[3]. En annan vinst är den af framl. Öfver-Kammarherren Friherre Stjerneld åt Universitetet donerade samling af statyer, byster och målningar, hvilken kollektion är för närvarande provisionelt uppställd i ett par af Bok-Gallerierna på Gustavianska Auditorium, hvarest, sedan boksamlingarne blifva derifrån flyttade till nya Bibliothekshuset, en lokal lärer komma att upplåtas för ett Konst-Museum, hvartill Akademien redan har några tillgångar genom nyssberörde donation, samt genom de i Consistoriirummen och annorstädes förvarade konstverk, och hvartill framtiden sannolikt skall bereda många nya, åt det af Mecenaterna med särdeles bevågenhet omfattade lärosätet. En säker förhoppning är i detta hänseende redan vunnen genom testamentarisk disposition af Hr General Hård, hvars värderika konstsamling, efter hans död, kommer att tillfalla Akademien.

Hvad sålunda i artistisk väg Akademien tillgodokommit, har ett värdigt motstycke i den litterära. Den af framl. Riks-Marskalken H. E. Herr Grefve Fleming öfverlemnade donation, af en rik och väl vald boksamling, är redan tillträdd; och genom den dyrbara föräring af ett ganska talrikt och med stor både sakkännedom och omsorg samladt Bibliothek, hvartill nyligen Envoyén Friherre von Brinkman efter sig lemnat Akademien arfsrätt, har en ny utsigt öppnats för en ansenlig tillökning af Universitetets stora skatter i dessa hänsenden. Uti afl. Prof. Steckséns testamentariska anordning har jemväl framtiden att erbjuda förkofran, hvad i allmänhet vidkommer Akademiens ändamål för det uppväxande slägtets bildning och vetenskapens fortkomst.UTRIKES NYHETER.

Ryssland.

I bref af den 12 Dec. skrifves från S:t Petersburg, att H. M. Kejsaren, under sitt vistande i Kiew, aflåtit efterföljande, den 12 (24) Okt. daterade Ukas till dirigerande Senaten: "Med fästad uppmärksamhet på den närvarande ställningen uti de af Pohlen återställda Guvernementerne, hafve Wi, med särdeles misshag, öfvertygat Oss derom, att Adeln i dessa orter till större delen undandrager sig att ingå i tjenst i Wåra Arméer, äfvensom i Civilståndet, och öfverlemnar sig åt syssellösheten. I följd häraf hafva, vid inträffande val, en stor del befattningar, hörande till den inre Guvernements-tjenstgöringen, blifvit anförtrodda åt sådana personer, som antingen alldeles icke, eller också blott sedan kort tid varit uti Statens aktiva tjenst anställde. På detta sätt begagnas de företrädesrättigheter, som äro Adeln uti de Ryska Guvernementerne tillerkände för dess trohet och uppoffringar i fäderneslandets tjenst, endast som förevänningar, att, utan all förtjenst, blifva delaktig af sådana slags företräden, och för att besätta de på val beroende posterna med helt och hållet oerfarne, oskicklige och ofta opålitliga personer. På det att sådana missbruk må förekommas, hafve Wi funnit nödigt att stadga som följer: 1) Hädanefter äger, uti Guvernementerna Wilna, Grodno, Minsk, Wolhynien, Podolien och Provinsen Bialystock, ingen person rättighet att bekläda sådana beställningar, som besättas genom Adels-val, med mindre han under 10 år stått i militär eller civil tjenst. 2) Härvid göres endast undantag för sådana, hvilka, utan att hafva varit anställda i verklig tjenst, redan 2 gånger, tre år efter hvarandra, beklädt Val-beställningar. 3) Om ingen användbar person finnes för ledigvarande befattningar, skola dessa besättas af Ministern för inrikes ärenderna, eller af den under den 18 Aug. 1814 upprättade Kommitté, likväl efter godkännande af Inrikes Ministern. Dirigerande Senaten äger att, i detta afseende, vidtaga nödiga åtgärder." (Hamb. Corr.)

Italien.

Turin den 7 Dec. Deras Maj:ter Konungen och Drottningen af Sardinien anlände hit i lördags från Deras resa till Genua. (Pr. St. Zeit.)

Amerika.

New-Yorker-tidningar innehålla, från Södra Amerika, underrättelser ifrån Mexiko af den 4 Oktober. Ännu var inom Kongressen icke fråga om antagandet af det nya Konstitutions-förslaget; diskussionerna häröfver ha ägt rum inom slutna dörrar, ty ingen tidning i hufvudstaden meddelar ett ord derom. Enligt alla anledningar, skall förslaget, sådant det blifvit uppgjordt, utan särdeles motsägelse gå igenom i de begge Kamrarne. Det lyder som följer: 1) Den Suveräna och oafhängiga Mexikanska Nationen erkänner och beskyddar, såsom hittills, blott en enda Religion, nemligen den Romersk-Katolska-Apostoliska. 2) Nationen respekterar alla de fremlingars rättigheter, som uppehålla sig inom Mexikanska området, med förutsättande deraf, att de, å sin sida, äfven respektera landets religion och lagar. Folk- och national-rätten bestämma utlänningars rättigheter. En konstitutionell lag skall fastställa Mexikanska Medborgarnes särskilta rättigheter."

General Alvarez hade satt sig i besittning af Acapulco, och ställt sina troppar i fasta positioner. Man väntade att detta skulle leda till en diversion i södra landet, till förmån för Tejas. — Oroligheter hade ägt rum i Puebla, och äfven i hufvudstaden Mexiko hade flere insigtsfulla personer med stort inflytande förenat sig, att upprätthålla 1833 års Konstitution eller åtminstone Federal-systemet. Lagskipande Församlingen i Staten Tamaulipas hade vägrat sammanträda för att bekräfta de nyligen af Högsta Kongressen utfärdade dekreterna, och, i följd häraf, afsändt Deputerade till Mexiko. Andra Stater, såsom Guanajuato och Jalisco, lära troligen följa samma efterdöme. — Tejanerne hade intagit Labahia och bemäktigat sig 30 fångar. (Hamb. Corr.)

Morning-Post af den 15 Dec. innehåller, i anledning af den förhanden varande brytningen emellan Frankrike och de Förenade Nord-Amerikamska Staterna, följande öfversigt öfver de begge Makternas sjöstyrka:

"Frankrike äger 57 förträffliga krigsskepp af första rangen, från 82 till 126 kanoner; 40 fregatter om 68 kanoner; 10 fregatter om 46 kanoner, utom flere mindre skepp och en flotta beväpnade ångfartyg af stor kraft. Arsenalerna och depoterna äro väl försedda med krigsförnödenheter. — Amerikanska flottan i aktiv tjenst är, i förhållande härtill, obetydlig. Den äger intet enda linieskepp af första klassen, af mera än 74 till 80 kanoners bestyckning; ett skepp om 120 kanoner är under byggnad. Amerikanska flottan består af 12 skepp om 74 kanoner, 14 om 44, 3 om 36, 2 om 24, 14 slupar om 18, och 10 mindre fartyg om 12 kanoner. En mängd krigsskepp kunna väl hastigt utrustas och gå till sjöss, men den största flotta Amerikanska Regeringen kunde utsända, skulle dock alltid bli den Franska underlägsen.

Turkiet.

Konstantinopel den 27 Nov. Redschid-Pascha, som nu helt och hållit underkufvat Kurderna, är sysselsatt att hos dem införa den nya militär-organisationen. (Pr. St. Zeit.)

Allgemeine Zeitung innehåller följande från Turkiska gränsen af den 26 Nov. Hvar och en, som med uppmärksamhet följt de politiska förhållandena i Turkiet, inser lätt att vigtiga händelser der förberedas. Sultanen, som alltsedan sin thronbestigning aldrig upphört att genom alla upptänkliga medel upprätthålla lugnet i sina stater, umgås ännu med den tanken att göra sig till herre öfver Syrien, och återföra det redan förlorade Egypten under sitt välde. I arsenalen har sedan flera år mycken verksamhet varit rådande, och troppar, vapen och ammunition hafva blifvit afsända till armén vid Taurus. Dessa rustningar voro icke riktade emot Kurderna, utan ensamt emot Mehemed-Ali. Turkiska eskadern, som nyligen lemnade Dardanellerna, skall återställa lugnet på Samos, och Kapudan-Pascha är i detta afseende försedd med oinskränkta fullmakter. (Pr. St. Zeit.)


De i går anlände utländske poster, gå ifrån Hamburg till den 25, från London till den 18 Dec., och från Paris till den 19; men innehålla icke några underrättelser af större betydenhet.

Spanien.

Från Paris förmäles, under den 17 Dec., att Sentinelle des Pyrenées af den 12 omnämner, det den af kommissionen för undersökningen om lämpligheten utaf de Syd-Amerikanska staternas erkännande aflemnade berättelse af Drottningen-Regentinnan blifvit underskrifven. — Gazette de France vill veta, enligt bref från S:t Jean de Luz af den 12, att bombarderingen af S:t Sebastian dagen förut åter börjat.

(Hamb. Corr.)

= Enskilta bref, införda i Franska blad af den 18 Dec., meddela följande rörande de uti Spanien krigförande arméernas ställningar:

Carlistiska armén har från Estella den 9 gjort en hastig rörelse och utrymt alla de punkter, den förut innehade, för att intaga följande positioner:

Ituralde har, med 12 bataljoner och 4 kanoner, ställt sin marsch till Los-Arcos, Sansol och Torralba. Å sin sida satte sig General Eguia i rörelse mot Salvatierra med 7 bataljoner.

Brigadieren Don Jose Garcia befann sig, den 8, i grannskapet af Estella; han bevakade denna stad och kringliggande byar.

Vittoria och Logrono innehades af 3 kolonner, af tillsammans 14,000 man och 600 hästar; Brigadiern Ocanas kolonn innehade Lerin den 8; den utgöres af 2,500 man och 300 hästar. Brigadiern Mendez Vigo står med en kolonn af omkring 3,000 man, i Mendigorria.

Den 10 ankommo från Bilbao, 100 artillerister och 300 man infanteri, till S:t Sebastian att förstärka garnisonen.

Det säges, att Brigadiern Don J. Antonio Guergué, som den 9 ankom till Estella, blifvit arresterad och skall tilltalas vid Krigsrätt. Don Carlos befann sig den 10, på aftonen, i Ouate. (Journ. des Déb.)

Frankrike.

Paris den 27 Dec. De Ministerielle Deputerade inträffade till stort antal i Paris. Så är icke förhållandet med de liberale, hvilka, i anledning häraf, af Le Constitutionnel få bittra förebråelser, enär Presidentvalet m. m. äfvensom diskussionen öfver adressen, påkalla alla Deputerades omsorg, samt Presidentens i de Nord-Amerikanska Staterne bådskap, troligen redan vid sessionens början torde förekomma, och bringa frågan om krig eller fred under öfverläggning.

Hr Dupins vänner äro verksamma i sina bemödanden att förskaffa honom Presidents-platsen i Deputerade-kammaren. De flesta af les gens de robe äro stämde för honom, och bearbetas ytterligare af hans bror, Filip Dupin, som bland dem äger många anhängare.

Med paketbåten Rhone ha bref och tidningar från New-York, gående till den 24 Nov., ankommit från Havre. De äro af fredligt innehåll. I Amerika troddes, att Presidentens nya bådskap till kongressen skulle affattas i sådana ordalag, att Franska Regeringen dermed skulle finna sig nöjd. Presidenten förmodades väl icke ännu medgifva någon jemkning rörande ersättningssumman, ty begge nationerna äro derom ense; men han torde häfva den svårighet, som uppstår för Frankrike, att, under närvarande omständigheter, betala sin skuld, då sådant skulle uttydas, som hade det skett af fruktan.

  1. Andra delar af staden ha dock äfvenledes vunnit på sista åren, synnerligast Kungsängsgatan, som fått flera nya och väl bygda hus. Öfver hufvud har det snygga och prydliga trädt i dagen, hvaremot man sökt undandölja det fula och torftiga.
  2. Det bör förmodas att staden Götheborg, som ur sitt sköte alstrat en verldskunnig storhet — den odödlige Chapman — och jemväl sådana ryktbarheter som skalden Lidman och skulptören Fogelberg, bland sina många bemedlade medlemmar skall finna en Mecenat, hvilken derom kan förordna, att så stora namn blifva i bild öfverförda åt tacksamma landsmän.
  3. Kostnaden för denna Staty har blifvit bestridd genom en under vissa år utgången afgift på alla medlemmar af den Studerande Korpsen, — ungdomens vackra offer åt Sveriges största vetenskapliga minne.