Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-20.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


för Nordlandene och Finmarken. Öfverskottet för 1835, har utgjort i Silfver 324,344 Sp:dr 90 sk. och i Sedlar 105,321 Sp:dr 74 sk., hvarutaf ett värde af omkring 1,100,000 R:dr Svenskt B:ko kunna anses som nettoproveny. Införselstullen har aldrig varit så betydlig som år 1835, och utförselstullen och skeppsafgifterna icke sedan 1828.

Utförselstullen har de 3:ne sistförflutna åren utgjort:

  Af Trädvaror. Af andra varor.
1833 229,627: 9. 95,740: 25½.
1834 208,437: 21. 84,794: 101½.
1835 224,985: 5. 84,790: 105½.
Last- och fyrbåks-penningarne utgjorde:
1833 125,883: 77. 62,118: 101½.
1834 126,841: 44½. 63,943: 37.
1835 132,726: 83. 66,092: 100½.

Quarantänsafgiften utgjorde omkring 9,000 Sp:dr årligen.

= Polisen har, hos några bönder från trakten omkring Kongsberg, ertappat åtskilliga silfvertackor, som förmodas vara från silfververket, och uppgå till ett värde af omkring 600 lod fint silfver. Undersökning härom är anställd.

= En orkan-artad väderlek har hittills gjort det omöjligt att draga någon fördel af den betydliga mängd sill, som i längre tid visat sig vid vestliga kusterna. Men, enligt skrifvelse från Stavanger af den 4 dennes, hade stormen nu lagt sig, och fisket börjat vid Hvidingsö och Flekkefjord, på hvilket senare ställe omkring 30,000 tunnor voro insaltade.

UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Spanien.
Engelska tidningar förmäla att Spanska Regeringens Agenter i London åter börjat sina rekryteringar för Engelska hjelp-legionen. Det säges, att 2000 man skola anvärfvas. Kuttern General Evans, skall i morgon afgå med 100 man och ett förråd ammunition till Santander; ett annat fartyg med 120 man skall innan kort följa efter. I Liverpool och i Dublin äro rekryterings-depoter anlagda för legionen.

Enligt Hampshire Telegraph, torde General Evans återvända till England. Anledningen uppgifves vara en uppkommen misshällighet emellan honom samt General Cordova, och Befälhafvaren för Franska legionen. Tvisten säges ha härledt sig derifrån, att en Fransk dragon, på General Evans’ befallning, blifvit afstraffad, emedan han icke verkställt en honom på Engelska gifven befallning, hvilket språk han ej förstod. General Bacon tros blifva General Evans’ efterträdare. Detta ryckte anses dock fordra bekräftelse. (Hamb. Corr.)

Paris den 4 Febr. Enskilta bref från Madrid af den 28 Jan. omtala det rykte, att Hr Isturiz skall hafva öfvertagit det hittills af Hr Mendizabal endast provisoriskt förvaltade Kabinets-Presidents-Embetet. — En artikel i den Spanska officiella tidningen rättfärdigar Cortes’ upplösning hufvudsakligen medelst det föregifvande, att förkastandet af 34:de artikeln i Val-lagen, och således af val efter provins-beräkning, hade gjort det för Ministrarne omöjligt att så hastigt inkalla de inväljande Cortes’-ledamöterne, som nödigt vore, i fall Hr Mendizabals Ministèr skulle uppfylla de löften den gifvit.

Bref från Perpignan af den 29 Jan. bekräfta intagandet af fästet Virgen del Hort af Christinos. Carlistiska Kommendanten Miralles skall blifvit fången, och på stället skjuten. I skansen funnos 100 fångar, i den mest beklagansvärda belägenhet, och halfdöda af hunger. — Tidningen le Bon Sens omtalar att nya oroligheter utbrutit i Barcelona, och att folket tågat kring gatorna under utrop: "Lefve Republiken! Lefve 1812 års Konstitution! Död åt General Mina!" m. m. — men rapporten är odaterad, och troligen inskränker sig alltsammans till den förut meddelade underrättelsen, att några uslingar, under upproriska skrik, lupit omkring på gatorne och genast blifvit arresterade. (B. H.)

Frankrike.
Paris den 5 Febr. Ett Toskanskt skepp, som den 17 i förra månaden lemnat Oran och den 25 Jan. inträffade i Genua, har medfört den underrättelsen, att Algieriska expeditions-korpsen den 10 Jan. uppbrutit mot Tremecen. På en sträcka af 8 mil tågade den långs utåt kusten, utan att oroas af Araberne. Den 15 dennes skulle korpsen inträffa i Tremecen. På något afstånd derifrån, skall Abd-el-Kader ha intagit en fast ställning med 3000 man. (Hamb. Corr.)

Utdrag af ett bref från Paris af den 6 Febr. ”Se här huru man tror, att den nya Ministèren skall blifva sammansatt:

Marskalken Gerard blifver Konselj-President och Krigs-Minister; Herrarne Molé för utrikes ärenderne, Beranger för justitiæ-ärenderne, Passy för handeln, Sauzet för inrikes ärenderne, Humann för finanserna, Duperré för marinen och Villemain för offentliga undervisningen. Likväl omtalar man äfven en annan kombination, uti hvilken mindre ansedda namn skola finna plats. Det skulle vara ett slags Interims-Ministèr, under hvilken man skulle söka att öfvertala Hr Thiers.

Börsen befinner sig uti en stor rörelse.

Man omtalar Kammarens upplösning, men denna åtgärd synes icke trolig."

Holland.
Bref från detta land berätta, att den Engelska post, som bordt anlända den 4 Febr., blifvit fördröjd af den anledning, att ångfartyget, som afgick från London den 2, lidit skeppsbrott på kusten, ej långt från Maasflodens mynning. Ett tjockt sjö-mörker hade drifvit detsamma på en sandbank, der det förgåtts. Besättningen, passagerarne och brefven hafva kunnat bergas.

England.
London den 5 Febr. Genast efter början af gårdagens sammankomst i Underhuset, anmälte flera Ledamöter, på vanligt sätt, att de hade åtskilliga motioner att framställa, af hvilka följande må anmärkas: af Hr E. J. Stanley, på flera Ministrars vägnar, till den 8 Febr., en motion om nedsättandet af ett utskott i ändamål att undersöka jordbrukets belägenhet; och till den 9, en Bill till bestämmande af tionde-afgifterne i England och Wales. Af Hr O’Loghlin (General-advokat för Irland) till den 16, en Bill till reglering af Municipal-korporationerne i Irland. (Hör! hör!) Af Hr Hume, till den 23, ännu en adress till Hans Maj:t om afsättandet af alla högre och lägre offentliga tjenstemän, hvilka icke inom en månad, efter en i detta afseende utfärdad kungörelse, afsäga sig all gemenskap med Orange- eller Land-män, eller hvarje annat politiskt samfund som helst, hvilka äro förenade på grund af ed eller hemliga igenkännelse-tecken; vidare ämnar han, i nästa session, fråga den ädle Lorden Krigs-Sekreteraren, hvilka åtgärder skola vidtagas för verkställigheten af de Order, dem en Öfverbefälhafvare ger åt Officerare, som höra till Orange-loger. (Hör! hör!) Lord Dudley-Stuart anmälte, till den 16 Febr., en diskussion öfver den verkan, som Rysslands ställning, och det politiska förfarande denna makt iakttagit, kan medföra på Englands intresse. — Sir R. Musgrave androg likaledes, att han ämnade uppträda med en motion om en Bill till införande af fattiglagar i Irland, och Hr Hardy, till Juni månad, en annan Bill rörande vissa omständigheter vid Hrr Raphaels och Vigors val till Parlaments-Ledamöter för Grefskapet Carlow. (Hör! hör!)

Times antyder, att Ministrarnes seger uti voteringen öfver amendementet till throntalet blifvit ganska tvifvelaktig, om icke det oblida vädret hade afhållit en stor mängd konservativa ledamöter att uppkomma i Underhuset (i hvilket förklarande den förut gjorda beskyllningen om deras försumlighet på nytt framskymtar). The Courrier anmärker deremot, att Times, i detta fall, i oträngt mål nedsätter sitt eget parti, ty det elaka vädret hade afhållit lika många Whigs som Tories; och att, om alla 658 ledamöterna hade infunnit sig, skulle majoriteten för Ministrarne varit vida öfver 50 röster (den uppgick nu till 41).

Öfverhusets tacksägelse-adress har, denna e. m. kl. 2, blifvit af Lord-Kansleren, åtföljd af flera ledamöter, öfverlemnad åt Hans Maj:t, och på ett nådigt sätt emottagen. (B. H.)

Preussen.
Berlin den 31 Jan. I afseende på införandet i detta land af utländska tidningar har följande förfogande blifvit taget: under en tvär-bande få införas: af Franska blad: Moniteuren, Journal des Debats, Gazette de France, Quotidienne, Rénovateur, Courrier Francais, Journal de Paris; af Engelska: Court-Journal, Courrier, Times, Morning-Post, Albion; af Belgiska: Moniteur Belge, Lynx, Journal d’Anvers, l’Industrie. Alla andra tidningar, som icke sålunda få införas, få icke heller gå genom landet, icke utläggas på allmänna ställen eller hållas i Läse-Sällskaper. Alla dessa förfoganden grunda sig på Förbundsdagens beslut af år i834. (Hamb. Corr.)

Turkiet.
Konstantinopel den 6 Jan. Sedan 10 dagar hafva alla landsvägar kring Konstantinopel blifvit ofarbara af snö, som, på några ställen, betäckte jorden till 10 à 12 fots höjd. Kölden hade gått till 18 grader Fahrenheit, och var så utomordentligt stark, att herdar, resande, bönder, jägare, m. fl. hade frusit till döds; och vargar hade förföljt enskilta vandrare ända till stadsportarne. I anseende till den kalla och särdeles stormiga väderleken, hade Sultanen icke firat Sin födelsedag. Enligt andra uppgifter skall orsaken vara det högre Mahomedanska Presterskapets lifliga föreställningar emot dessa högtidligheter. (Hamb. Corr.)

Athen den 5 Jan. Underrättelserna från Samos fortfara att vara oroande. Det oerhörda tyranni Turkarne utöfva emot invånarne på denna olyckliga ö, skall troligen helt och hållit undergräfva detta hjeltemodiga folks lycka och välstånd. Till ön Tinos hafva redan 5 à 6 fartyg anländt med flyktingar från Samos. Andra hafva flytt, dels om bord på ett i hamnen liggande Franskt skepp, dels till Smyrna. (Hamb. Corr.)

Smyrna den 7 Januari. I Syrien synes lugnet vara återställdt, och Ibrahim Pascha går mera menskligt och försigtigare till väga än hitintills. Man tror, att samtlige de stora Europeiske Makternes Agenter, genom sina föreställningar, mycket bidragit till denna moderata stämning i Paschans tänkesätt. Ibrahim låter väl alltjemt utskrifva och med sina troppar införlifva allt ungt manskap; men det sker likväl nu med mera skonsamhet, emedan undantag göras, der familje-förhållanden sådant påfordra. För öfrigt är Ibrahims armé organiserad på en fot, som ingifver aktning. Han har lyckats, att bilda sitt artilleri på Europeiskt sätt, i hvad kanon-servisen beträffar; och i denna stund skall han äga en Artilleri-park af nära 100 kanoner, med fullständiga anspann.

Paschan i Egypten har beslutat att, i detta land, införa en administratif organisation i likhet med den Franska. Nedra Egypten skall indelas i 16 Departementer, af hvilka hvartdera skall förvaltas af Prefekter och Under-prefekter. (Hamb.Corr. och B. H.)

Allt hvad man från Konstantinopel erfar, är icke ägnadt att i en gynsam dager framställa sakernas ställning derstädes. Icke så tillförståendes, som skulle den utländska politiken skadligt inverka derå, utan Sultan öfverlemnar sig åt misstag, som äro af elak betydelse. Han har i den senaste tiden, vidtagit anordningar, som öfverträffa alla föregående uti missaktning för gamla bruk. Sålunda hafva alla Turkar och Franker blifvit antydda, att, om Sultan någonstädes visar sig offentligen, enhvar genast äger att aflägsna sig, och att husfädren äfven äro ansvarige derföre att deras hustrur och barn efterkomma denna förordning. Verkligen hafva också nyligen flere arresteringar och kroppsliga afstraffningar ägt rum med personer, som haft den olyckan att befinna sig på gatan, i det ögonblick då Sultan, åtföljd af en talrik svit, oförmodadt visat sig. Ännu mera än genom denna stränga och olämpliga föreskrift, hafva sinnena blifvit upprörda genom en befallning, att ingen mera får bära en schawl kring halsen. Nu är kölden denna vinter ovanligt sträng, så att flere menniskor, icke allenast infödda, utan äfven främlingar frusit ihjäl; och deribland tvenne Engelsmän, som, väl påklädde, gått ut på jagt. Man finner det således hårdt att blifva beröfvad ett af de kraftigaste skyddsmedlen emot den stränga årstiden. Vid förbudet att bära schawlar är den hotelse fogad, att hvar och en som vågar öfverträda detsamma, skall bestraffas med den strängaste graden af bastonnad. Man kan föreställa sig, att allt detta icke är ägnadt att åt Sultan vinna hjertan, och hans verkliga vänner darra vid den tanka, att han icke torde låta det bero vid sådana onaturliga föreskrifter. (Hamb. Corr.)

Man skrifver från gränsen af Moldau, alt alla de ryckten, som af vissa tidnings-blad blifvit utspridde, rörande fästningsverks uppförande af Ryssarne, på den vid Donauflodens mynning befintliga ö, äro ogrundade, och att dessa åtgärder inskränka sig till några försigtighetsmått för sundhets-tillståndets bevarande och förekommande af tull-försnillningar, under beskydd af den föga betydliga styrkan af en Underofficer och 12 man.

I de tider, uti hvilka vi lefva, söker man, att gifva en kropp åt det, som endast är en skugga.

LITTERÄRA OCH VETENSKAPLIGA UNDERRÄTTELSER.

På anmodan af Kongl. Vetenskaps-Akademien, får Redaktionen meddela följande:

Kongl. Vetenskaps-Akademiens, i Berlin, Fysiska och Mathematiska Klass har för åren 1837 och 1839 års täflan framställt följande prisämne:

I. Ibland de maskar, som lefva vare sig i sött eller salt vatten eller i djurs inelfvor, finnas flera, hvilkas plats i systemet man ej ännu med tillräcklig bestämdhet kan angifva, emedan deras Anatomi är antingen helt och hållet okänd, eller ofullkomligt känd. Akademien önskar en noggrann anatomisk beskrifning af de former, som man i synnerhet har att tillskrifva denna osäkerhet, t. ex. ibland maskarna Gordius aquaticus eller hvilket annat species Gordius som helst, särdeles om möjligt är, Nemertes Borlasii. Härvid skulle hvad man redan känner om Structuren af Anguillula fluviatilis Ehrenb., af Anneliderna, Planarierna och Filarierna kunna tjena till jemförelse. Hvad Intestinal-maskarna angår, önskar Akademien nya upplysningar om Pentastoma, eller hvilket annat slag som hälst af Tenioiderna, Vesiculär- och Cercair-maskarna. Ändamålet af dessa forskningar är att komma till en anatomisk beskrifning af digestif-systemet, af generations-organernas, samt nerf- och kärl-systemerna eller åtminstone de organiska systemer, hvars tillvaro det varit möjligt att bestyrka. Genom att sedermera förena resultaterna af dessa nya forskningar med de förut bekanta anatomiska uppgifter, bör man underkasta de olika platser, som i de Zoologiska systemerna anvisas dessa maskar och intestinal-djur, en kritisk undersökning.

Afhandlingarna i detta ämne, som böra vara anonyma och försedda med en devis samt Författarens namn i försegladt omslag, skola innan den 31 Mars 1837 vara till Akademien insända. Priset är 50 dukater och utdelas vid hennes offentliga sammankomst den 3 Juli samma år.

II. Af enskilt man stiftadt pris för en fråga i Landthushållningen:

Ibland vexter af söt smak finnas flera, som innehålla socker i någongång ganska anmärkningsvärda proportioner, såsom Marggraff redan visat i anseende till hvitbetan, hvilken genom de kända methoder, hvarigenom sockerämnet utdrages ur densamma, i flere länder blifvit en ganska vigtig produkt för den industriella ekonomien. Akademien önskar att man måtte underkasta flera af vårt klimats vext-arter, som ännu ej blifvit med framgång undersökta, samma försök i afseende på socker-ämnets utdragning, så väl ur hela vexten som dess särskilta delar, som med hvitbetan blifvit företagne. Akademien önskar dessutom, för hvarje vext särskilt, ett noggrannt bestämmande af det slags socker, som den innehåller — t. ex. rör-socker, druf-socker eller manna, o. s. v. Det är följaktligen nödigt, att de täflande bifoga sina afhandlingar en profbit af det socker hvarje vext gifvit; men som det är ganska svårt, vid mindre qvantiteter, att helt och hållet befria dem från de främmande ämnen, som gifva sockret en brun färg, fordras icke att profven skola vara fullkomligt rena och hvita.

I betraktande af vidsträcktheten och mångfaldigheten af de detaljer en sådan undersökning fordrar, bestämmer klassen täflingstiden till fyra år och fördubblar priset, som således blifver 100 dukater.

Afhandlingarna böra vara till Akademien insända inom den 31 Mars 1839, försedda med en devis och åtföljda af förseglad namnsedel. Priset utdelas vid Akademiens offentliga sammankomst den 3 Juli samma år.

BLANDADE ÄMNEN.

Något öfver Kontrasten mellan Tänkesätten och Sederna.

En modern Fransk Författare säger, i anledning af de fordna Markisernas påstådda högdragenhet: "Det finnes nu för tiden hos den Demokratiska