Sida:Psalm1695-1.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
176 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 177

Ty war jagh i fyratijo åhr olustig
Alt öfwer thetta slächtet.

5. Jagh sade: Ett olydigt folck är migh thetta/
Som hafwa ett orätt hierta/ och mina wägar eij weta:
Ty wardt jagh wredh och swor ther vppå/
At the skola theras wäl förtienta löön fåå/
Och til mina roo eij komma.


84.
Then 100 K. D. Psalm.

Koral nr 84 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/84 saknas

1. HEla werlden frögdens HErran/
Tidigt och af hiertans grund;
Kommer ifrån orter fierran/
I som ståån i hans förbund.
Träder fram medh lust och frögd/
Siunger Gudh i Himmels högd.

2. Han är then oss hafwer skapat
Till sitt folck och fosterfåår/
Frälsat thet som war förtappat:
Och är then som medh oss står:
Wil oss ändtlig föra in
Vthi Himla glädien sin.

3. Tacker honom i hans portar/
Lofwer honom i hans gård;
Kommer hijt från alla orter/
Priser then om oss haar wård:
Ty han är fast godh och blijd/
Håller troo i ewig tijd.


85.
Then 101 K. D. Psalm.

Koral nr 85 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'2 a2 b2 a1 g2 d'1 e2 c1 b2\fermata\divMax
fis2 g2 a2 b1 e,1 e2. d4 d1.\fermata\divMax}
a'2 d2 fis,2 g1 fis2 g2 (a2.) a4 b1.\fermata\divMax
g2 c2. c4 c1 (b2) a2 a2. g4 g1.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{g'2 fis2^"6" g2 d1 e2 b1^"6" c2 a1^"76†" g2\fermata\divMax
d'2 b2^"6" fis2^"6" g1 gis1^"65" a1^"4#" d,1.\fermata\divMax}
d'2 d2 d2 e1 d2 e2 c1^"6" b1.^"6"\fermata\divMax
c2 c2. a4 d1^"7" e2 c2^"65" d2.^"4#" d4 g,1.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Om nådh och rätt jagh tän -- cker siun -- ga/
O HEr -- re Gudh/ och lo -- fwa tigh }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Medh mi -- ne läp -- par och min tun -- ga/
Af alt mitt hier -- ta in -- ner -- lig. }


>>

Tu haar migh land och folck bes -- kärdt/
Medh nådh och rätt them sty -- ra lärdt.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. OM nådh och rätt jagh täncker siunga/
O HErre Gudh/ och lofwa tigh
Medh mine läppar och min tunga/
Af alt mitt hierta innerlig.
Tu haar migh land och folck beskärdt/
Medh nådh och rätt them styra lärdt.

2. Jagh handlar wijsligt/ rätt och redligt
Medh alla them som tiena migh:
Jagh lefwer medh the froma fredligt/
Och hatar them som hata tigh.
Jagh wandrar troligt i mitt huus/
Ty tu/ o HErre/ är mitt lius.

3. Tac- Z 3. Jagh