Sida:Psalm1695-1.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
174 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 175

9. Ty säll then Gudh här tuchtar
Och lärer sina rådh:
Han sigh för synden fruchtar/
Och tröster på hans nådh.

10. Han trygg then tijd förbidar/
Fast han än synes lång/
Som Gudh til straffet skrider
Mot then som här är wrång.

11. Ty Gudh eij öfwergifwer
Then som haar heligt nijt.
Hwad rätt är rätt doch blifwer/
När man til Gudh haar lijt.

12. Ho wil eij på min sida
Mot last och odygd ståå?
Sij! Gudh wil medh oss strida/
Tå mennskior mot oss gå.

13. Om Gudh eij hade hulpit/
Jagh redo wor omkull:
Tå jagh haar nederstulpit/
War han migh ganska hull.

14. Tå sorg mitt hierta fräter/
Haar jagh til Gudh mitt hopp:
Om han migh än förgäter/
Taar han migh åter opp.

15. Gudh hägnar migh och hielper;
Mitt hierta styrcker han:
Och sidst the arga stielper/
Som wandra syndsens bahn.

83.

Then 95 K. D. Psalm.

Koral nr 83 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/83 saknas

1. KOmmer här och låter oss HErran Gudh prisa/
Wår salighets tröst/ medh psalmer och lofwisa:
För hans ansichte medh tacksägning låt oss gåå:
Ty HErren är en stoor Konung/ Mächtig också/
Högst öfwer alla Gudar.

2. HErren wår Gudh alt uthi sina hand hafwer/
Jorden madh berg och Dahlar och hafwet;
All ting hafwer han skapat både wått och tort;
IIntet är honom fördolt/ thet han hafwer giordt:
Ty åtter oss tilbedia honom.

3. Knäfallom för HErranom then oss hafwer giordt/
Han är wår Gudh och wil icke tappa oss bort/
Och wij äre hans fosterfolck och farahiord.
I dagh om i hören rösten uthaf hans Ord/
Förhårder icke edor hiertan.

4. Såsom thet skedde på försökelsens dagh/
Ther edre fäder i öknena bruto min lagh
Försökte migh och sågo min werck dagelig:

1. Kom- Ty