Sida:Psalm1695-1.djvu/108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
192 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 193

Then Heliga Treenighet/
Ske prijs uthi all ewighet!
Halleluja/ Halleluja.

92.

Then 116 K. D. Psalm. Se tonen Num. 312.

1. O Gudh thet är min glädie/
At tu wilt höra röst:
Och at tu wilt tilstädia/
Jagh söker hos tigh tröst.

2. T nådigt wilt nu höra
Min suckan/ tå jagh tigh
Ett offer täncker giöra/
Tilbedia hiertelig.

3. Jagh war medh dödzens snara
Omfattad hårdelig/
All helwtis ångst och fahra
War räkad hårdt på migh.

4. Men tå jagh sökte HErran/
Och sade: fräls min siäl!
Tå war min Gudh eij fierran:
Han halp migh snart och wäl.

5. Gudh är fast mild/ barmhertig/
Långmodig/ nådig/ from
Mot then som är botfärdig/
Och troor uppå hans Son.

6. Han kan oss snart updraga
Uhr motgångs diupa grund/
Oss usla skona/ aga/
Af blotta sin miskund.

7. Migh är slijkt wederfarit:
Ty Gudh haar på migh tänckt/
När jagh i nödh haar warit
Af sorgen nedersänkt.

8. Min siäl haar Gudh uthtagit
Från dödh; min foot från fall;
Från tårar ögon twagit:
Thess Gudh jagh prisa skal.

9. För HErran wil jagh wandra
Uthi the lefwand's land.
Han wil sin nådh eij ändra/
Fast sweke migh hwar man.

10. Hur' skal jagh wedergälla
All godhet/ Gudh migh giör?
Jagh kan eij rätzlig ställa
Min wandel som migh bör.

11. Jagh wil medh glädie taga
Then kalck Gudh skäncker migh/
Predika hans Namn all daga/
Och wandra i hans stigh.

12. Tigh wil jagh/ Gudh/ stedz tiena/
Ty tu haar löst min' band:
O Gudh migh sidst förläna
Tin nådh och Helga And.

93.

Then 117 K. D. Psalm.

Koral nr 93 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/93 saknas

När B b mån