Sida:Psalm1695-1.djvu/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
192 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 193

1. NU lofwe HErran all then Hednaskara/
Och prise Gudh alt folck/ som til mån wara:
Ty HErrans nådh och sanning/ wijdt och bredt/
Är wäldig öfwer oss i ewighet. Halleluja!

94.

Then 120 K. D. Psalm.

Koral nr 94 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/94 saknas

1. TÅ migh går sorg och nödh uppå/
Til hwem skal jagh migh wända/
utan til Gudh som wäl förmå
Uthielpa then elända?
Han är allena then förwist/
Som mina siäl bewarar
För onda munnars arga list/
Och falska tungors snara.

2. Min siäl hwad kan tu wärre fåå
Än ena falska tunga?
Hwar hon sitt spel bedrifwa må/
Både medh gamla och unga/
Är hon alt som ens mächtiges
Glödande skarpa pilar:
Til at förderfwa alleledz
Giör hon sigh ingen hwila.

3. Ach migh! at jagh doch måste boo
I werlden bland få många/
The ther utan all rast och roo
Efter min skada gånga.
Jagh hafwer bodt fridsammelig
Bland them som frijd eij lida:
När jagh om frijd beflitar migh/
The tå mäst mot migh strida.

4. Men/ HErre Gudh/ jagh prisar tigh/
Som migh så wäl bewarar
För them som så beflita sigh/
At komma migh på skada.
Prijs ware tigh/ JEsu Christ/ också/
Samt medh then Helga Anda/
Som hielper migh igenom gåå
Ehwad hälst bärs tilhanda.

95.

Then 121 K. D. Psalm. Se tonen Num. 100.

1. JAgh lyfter mina händer
Up til Gudz berg och huus/

För B b 2 Från