Sida:Psalm1695-1.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
196 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 197

Doch låta the sigh tyckia och see/
Som the allena Gudh achta.
Ach Gudh! under titt helga Namn
Skyla the sin skalckhet och skam/
Tu måste en gång upwaka.

5. Om the än upgapa fast wijdt/
Som the oss upsluka wille:
Doch ware Gudh lofwad altijd/
Som theras rådh förspiller:
Theras snaro söndersliter han:
Theras lära är funnen osann/
Ehwad the ther om giöra.

6. I HErranom står wår hielp och tröst/
Som Himmel och kord hafwer skapat.
Han styrcke wår hierta i wår bröst/
Eljest hafwe wij saken tappat.
Trygge måge wij här widh ståå/
Fast är then grund wij bygge uppå.
Ho kan oss nu omstörta?

97.

Tehn 127 K. D. Psalm. Se tonen Num. 262.

1. ALt arbet är ju fåfängt här/
Hwar Gudh eij är medh alla;
Stoor brist i mensklig kostnat är/
Wår krafft kan intet gälla:
Ty hwilken stadh Gudh medh sitt rådh
Eij hielper sielf och råder/
Man giör ther til/ ehwad man wil/
Thet wist platt intet båtar.

2. Thet fåfängt är bittid' upståå/
Belada sigh medh mödo:
Wår rådh går hwarken til eller frå/
Om Gudh eij sielf gier gröda.
Ändoch at brödh medh sorg och nödh
I arbet må förwärfwas;
När Gudh eij wil signa ther til/
Wårt arbet slått förderfwas.

3. Wår Fader girö thet wist alleen/
At alnden wäl regeras;
Thet see wij daglig hwar och en/
At the af Gudh bewaras.
Hwart Regement blijr illa ändt/
Hur modigt thet ock braskar;
Taar Gudh sin hand ifrån ett land/
Snart man thet tå förraskar.

4. När man i huset barnen seer/
Af HErran mån thet wara:
han gifwer både fåå och fleer;
Sielf wil han them ock nära:
Them lärer tucht/ medh mycken fricht/
At the tin frögd må blifwa.
Så märck här af/ hwad Gudh för staf
Tin ålderdom wil gifwa.

5. Säll är then man/ ja mycket wäl/
Som fullt haar barna-koger/
Hans owän honom intet qwäl/
Ty han haar hielp som doger:
Som en starck man/ then i sin hand/
Medh sott och pijl bewäpnad/
Eij wiker hijt eij heller tijt/
Fast modig är hans skepnad.

Wår 6. Säll