Sida:Psalm1695-1.djvu/113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
200 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 201

1. AF diupsens nödh ropar jagh til tigh/
O Gudh tu hör min klaga/
Tin milda öron wänd til migh/
Min röst lät tigh behaga.
Ty om tu synd grant räkna wil/
Och hwad rätt är see noga til/
Ho kan tå för tigh blifwa?

2. Så är oss nu eij annor rådh/
Synden ifrån oss skilja/
Utan at tu giör medh oss nådh
Af tinom goda wilia.
På jorden finnes ingen man/
Som thet godt är rätt giöra kan;
Gudz nådh hwar man behöfwer.

3. Ty wil jagh til then fasta grund/
Som är Gudz Ord/ migh hålla;
Och på migh trösta ingalund;
Gudz nådh wil jagh åkalla.
Gudh är alleen som hielp förmå;
Ty wil jagh honom trösta på:
Thet skal migh wäl bekomma.

4. Om Gudh är wille pröfwa migh/
Och hielpen eij strax sända/
Til honom skal doch skadelig
Hiertat medh trone lända.
Han synes grym/ och är doch blijd/
Han hielper migh i rättan tijd/
Som han migh låfwat hafwer.

5. Ändoch min synd är ganska stoor/
Doch är större Gudz nåde:
Han hielper migh/ ty jagh thet troor/
Och lossar uthaf wåde.
Jagh tackar honom gladelig/
Som min synd hafwer förlåtit migh:
Honom ske prijs och ähra!

100.

Koral nr 100 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/100 saknas

1. TIl tigh af hiertans grunde
I min nödh ropar jagh;
Thet är nui tijd och stunde/
HErre Gudh min böön uptag:
Låt up tin milda öron
När jagh ropar til tigh/
Ty nådelig wil tu höra
Hwad som hälst felar migh.

2. Ty om tu efter skulöden
Min saak nu dömer så;

Han C c 2 Ho